Statut Szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Na podstawie:

- Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.843)

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1981 r. z późn. zm. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)

 

I

1.1.Ocenie podlega zachowanie ucznia. Nauczyciele, wychowawca klasy, uczniowie danej klasy rozpoznają stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków zawartych w statucie szkoły.

1.1.a. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu:

        a)   informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

        b)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

        c)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

        d)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w zachowaniu ucznia.

1.1.b. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalenie:

        a)  kryteriów oceniania zachowania;

        b)  śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

        c)  warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania;

        d)  warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w zachowaniu ucznia.

1.1.c. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w pierwszym półroczu i w danym roku szkolnym, a następnie ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1.1.d. Na klasyfikację końcową składają się:

       a)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej;

       b)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz

       c)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1.a. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

      a)  uczniowie są informowani na lekcji wychowawczej na miesiąc przed wystawieniem ocen końcowych;

      b)  rodzice są informowani na miesiąc przed klasyfikacją roczną podczas zebrań z rodzicami.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o dobre imię szkoły,
 4. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,
 5. godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 6. okazywanie szacunku innym osobom,
 7. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 8. przeciwstawianie się agresji,
 9. oraz innych zasad zawartych w Statucie Szkoły.

2.a. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów, danej klasy oraz ocenianego ucznia, a także  podsumowaniu punktów w dzienniku elektronicznym.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

5. Roczna ocena zachowania odzwierciedla zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

Wystawianie oceny śródrocznej i końcowo rocznej odbywa się w dzienniku elektronicznym. Ocena końcowo uwzględnia oba półrocza i jest średnią punktów za dwa okresy .

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 7.

7. uchylony

8. uchylony

9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 13.

10. uchylony

11. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

13. W  przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

14. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -  jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

bb) imię i nazwisko ucznia,

c) wyniki głosowania,

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

II

 

Procedury wystawiania ocen zachowania

 

 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje liczbę bazową punktów w postaci 130 punktów.

       Punktowy system oceniania zachowania nie dotyczy uczniów realizujących indywidualny tok nauczania.

 1. Punkty są przeliczane na ocenę zachowania:
 • wzorowe:                                     211 punktów i więcej,
 • bardzo dobre:                             151 – 210 pkt.,
 • dobre:                                           101 – 150 pkt.,
 • poprawne:                                   61 – 100 pkt.,
 • nieodpowiednie:                        31 – 60 pkt.,
 • naganne:                                     poniżej 30 pkt.

 

 1. Przewiduje się przyznawanie punktów lub ich odejmowanie – wg Załącznika nr 1

 

Lp.

 

Katalog pozytywnych zachowań uczniów

 

Ilość punktów dodatnich

   1.

Udział w szkolnych: konkursach, olimpiadach i zawodach - każdorazowo 

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od wagi konkursu i wkładu pracy ucznia.

1 – 20

2.

Udział w pozaszkolnych: konkursach, olimpiadach, zawodach (udział – 15 pkt., miejsce finałowe – 40 pkt.) - każdorazowo

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od wagi konkursu, olimpiady lub zawodów oraz wkładu pracy ucznia.

15 - 40

3.

Aktywne reprezentowanie szkoły: targi edukacyjne, „otwarte dni szkoły”, bankiety, debaty itp. – każdorazowo

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od wkładu pracy ucznia.

15 - 25

4.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym – jednorazowo.

10 - 15

5.

 • Organizowanie i przygotowywanie: imprez klasowych, uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych itp. - każdorazowo,
 • aktywny udział w: kółkach zainteresowań, kółkach przedmiotowych, fakultetach, organizacjach szkolnych, redagowaniu gazetki szkolnej, pracach nad szkolną stroną internetową, wolontariacie, pracach porządkowych, przygotowywaniu dekoracji, prowadzeniu kronik, projektach, wystąpieniach szkolnych, naprawach, konserwacji sprzętu szkolnego, malowaniu itp. – każdorazowo.

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od wkładu pracy ucznia.

5  - 20

6.

 Udzielanie pomocy koleżeńskiej w: nauce, zaadaptowaniu się w klasie i szkole, reagowanie na krzywdę innych i inne przejawy zła –każdorazowo.

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od wkładu pracy ucznia.

5 – 15

7.

Uzyskanie średniej ocen na koniec każdego semestru:

 

3,00 – 3,49

10 pkt.

3,50 – 3,99

15 pkt.

4,00 – 4,49

20 pkt.

4,50 – 4,75

30 pkt.

Pow. 4,75

50 pkt.

 

10 – 50

8.

Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych:

 100 % obecność

60 pkt.

 1. 10

opuszczonych godz.

55 pkt.

11 – 20

opuszczonych godz.

50 pkt.

21 – 40

opuszczonych godz.

30 pkt.

41 – 60

opuszczonych godz.

10 pkt.

Punkty powyższe przyznaje się jednorazowo w danym semestrze.

Uwaga – Punkty dodatnie nie przysługują uczniowi, który opuścił w danym

semestrze powyżej 8 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych.

10 – 60

9.

Udział w poczcie flagowym lub sztandarowym – jednorazowo.

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od wkładu pracy ucznia.

5 – 20

10.

Wychowawca klasy, doceniając postawę ucznia w ciągu semestru, ma prawo jednorazowo przyznać mu punkty dodatnie.

Ilość przyznanych punktów jest uzależniona od postawy ucznia.

5 – 20

11.

Uczniowie danej klasy oceniają zachowanie ucznia biorąc po uwagę stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

0 - 10

12.

Każdy uczeń ma obowiązek dokonania oceny własnego zachowania – jeden raz na koniec każdego półrocza.

0 - 10

13.

Aktywność pozalekcyjna (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)

1 -10

14.

Pochwała wychowawcy lub dyrektora szkoły

10 - 20

15.

Strój zgodny z wymogami Statutu Szkoły podczas uroczystości szkolnych

10

 

 

 

Lp.

 

Katalog negatywnych zachowań uczniów

 

Ilość punktów ujemnych

1.

Spóźnienia uczniów na zajęcia lekcyjne - każdorazowo

Uwaga - (za wpis: „SU” - spóźnienia z przyczyn usprawiedliwionych, nie wstawia się punktów ujemnych).

1

2.

Nieobecności nieusprawiedliwione ucznia na zajęciach lekcyjnych – za każdą godzinę lekcyjną.

2

3.

Nieodpowiednie zachowanie się ucznia na lekcji: głośne rozmowy, żucie gumy, spożywanie posiłków, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela (kilkakrotny), używanie telefonów komórkowych, i innych urządzeń elektronicznych,– każdorazowo.

5-10

4.

Niewłaściwe zachowanie się na: wycieczkach szkolnych, innych wyjściach poza szkołę, brak reakcji na polecenia nauczycieli dyżurujących lub innych pracowników szkoły – każdorazowo.

10

5.

Agresywne zachowanie się uczniów:

 • agresja słowna (przeklinanie, ataki kompetencyjne - wyzywanie, ataki dotyczące pochodzenia, wyglądu, ośmieszanie, obmawianie),
 • zastraszanie, grożenie, opluwanie, przyczepianie karteczek, prowokowanie do negatywnych zachowań innych uczniów,
 • cyberprzemoc (wyzywanie, straszenie przy użyciu telefonu komórkowego; publikowanie zdjęć, filmów, tekstów obraźliwych w Internecie lub za pomocą telefonu i in.)
 • symbolika niewerbalna (wrogie gesty, miny, izolowanie kogoś poprzez manipulowanie uczniami – zjawisko kozła „ofiarnego”) - każdorazowo.

20

6.

Zachowania uczniów szczególnie drastyczne;

 • nakłanianie do negatywnych zachowań innych uczniów,
 • przemoc fizyczna: rzucanie przedmiotami w osobę, bójki, pobicia,
 • wyłudzanie pieniędzy,
 • udowodniona kradzież,
 • filmowanie lub robienie zdjęć bez zgody osób trzecich,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu,
 • posiadanie i użycie niedozwolonych przedmiotów na terenie klasy i szkoły,
 • udowodnione rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły,
 • molestowanie seksualne
 • bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy

- przy pierwszym zdarzeniu: ocena naganna z zachowania na koniec semestru i skierowanie na Sz KO – W,

 

- przy drugim zdarzeniu: skierowanie przez wychowawcę klasy wniosku do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy klasy

7.

Celowe niszczenie cudzej własności, wytworów pracy, mienia szkolnego, naruszenie zasad BHP na zajęciach praktycznych – każdorazowo.

30

 

8.

Palenie papierosów, e- papierosów na terenie wszystkich obiektów szkolnych – każdorazowo.

15

9.

skreślony

 

10.

skreślony

 

11.

Niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasy - każdorazowo.

5

12.

Udowodnione podrabianie i fałszowanie usprawiedliwień nieobecności ucznia na lekcjach oraz innych dokumentów – każdorazowo.

10

13.

skreślony

 

14.

Nie wywiązywanie się ucznia z zobowiązań wobec klasy lub szkoły. Punkty ujemne ma prawo odjąć nauczyciel lub wychowawca klasy - każdorazowo.

1 - 10

15.

Wychowawca klasy, ma prawo w ciągu semestru, przyznać jednorazowo ujemne punkty za nieodpowiednią postawę ucznia na terenie klasy i szkoły, np: niewłaściwy wygląd.

5 - 20

16.

Korzystanie z niedozwolonych źródeł  podczas pracy klasowej oraz  celowe wprowadzanie w błąd nauczyciela– każdorazowo.

10