Ogólne Dla rodzica Matura Egzamin zawodowy Młodociany pracownik

Egzamin zawodowy

Informacje ogólne


UWAGA !!! ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY - WYTYCZNE PRZECIWPANDEMICZNE

 

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeciw pandemicznymi w czasie egzmainów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zastosowanie się do nich.

 -aneks_2.docx 

wytyczne ogólne


 

 

Egzamin zawodowy - formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2022  roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. - tzw. Formuła 2017

Do egzaminu w sesji styczeń luty 2022  przystąpią uczniowie klasy czwartej technikum

Termin główny - egzamin pisemny egzaminu 11 stycznia 2022

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

4Tac

Technik mechanik

MG. 44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4Tac

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

4tdi

Technik informatyk

EE.09.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

4tdi

Technik ekonomista

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

 

 Egzamin zawodowy - formuła 2019

Egzamin zawodowy w 2022 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z  dnia 16 maja 2019 r.- tzw. Formuła 2019

   Do egzaminu w sesji Lato 2022 (czerwiec 2022) przystąpią uczniowie klas trzecich technikum po gimnazjum i po szkole podstawowej oraz młodociani pracownicy kształcący się u pracodawców nie będącymi rzemieślnikami.

Termin składania deklaracji do egzaminu 7 luty 2022.

Termin główny: 1 – 19 czerwca 2022 r. Egzamin pisemny elektroniczny, egzamin praktyczny model:

 W – wykonania , wk- wykonanie na komputerze , dk- dokumentacja na komputerze.

 

  Wszyscy uczniowie technikum oraz młodociani pracownicy szkoły branżowej  realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z roku 2019 mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego (czeladniczego), brak podejścia do egzaminu skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły branżowej. 

 

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

3tad

Technik mechanik

MEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3tci

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02

 Przygotowanie i wydawanie dań

3tci

Technik informatyk

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

3pdc

Technik ekonomista

EKA.04

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

3pdc

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

3pai

Technik mechanik

MEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3pai

Technik informatyk

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

3j

Kucharz**

HGT.02

 Przygotowanie i wydawanie dań

3j

Fryzjer**

FRK.01.

Wykonywanie usług fryzjerskich 

3i+3j

Piekarz**

SPC.03.

Produkcja wyrobów piekarskich

3i+3j

Stolarz**

DRM.04.

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

3i+3j

Ślusarz**

MEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3i+3j

sprzedawca

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży 

 

*do egzaminu przystępują uczniowie tych klas i zawodów, dla których zaplanowano egzamin w szkolnym planie nauczania,

** do egzaminu zawodowego przystępują uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem.

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajduje się na  stronie:  www.oke.poznan.pl

Dostosowania

pp2012_2017_dostosowania_2021_2022.pdf

pp2019_dostosowania_2021_2022.pdf

Zadania jawne

pp2019_jawne_zadania_2022.pdf