ZFŚS

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH im. ST. STASZICA W SZPROTAWIE

Podstawy prawne i postanowienia ogólne

        Niniejszy regulamin, obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie został opracowany na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów prawnych:

Ø  Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. z 2019 r., poz. 1352, 1907/,

Ø  Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz.U. 1991 r. nr 55, poz. 234, ost. zm. – Dz.U. 2001 nr 79, poz. 854/,

Ø  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

Ø  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie szczególnych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U. nr 134, poz. 876/.

 

§ 1

 1. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowi niniejszy regulamin oraz plan rzeczowo-finansowy, uzgodnione z organizacjami związkowymi działającymi w szkole.
 2. Plan rzeczowo - finansowy, opracowany na każdy rok kalendarzowy do 15stycznia,  uzgadniany jest ze związkami zawodowymi w terminie do 15 lutego danego roku.
 3. Zmiany w regulaminie i planie rzeczowo – finansowym uzgadniane są w trybie przewidzianym dla uzgadniania tych dokumentów.
 4. Środkami Funduszu administruje dyrektor.
 5. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków ZFŚS mają pracodawca  i zakładowe organizacje związkowe.

 

§ 2

 1. Realizacja środków ZFŚS będzie prowadzona w oparciu o dokumentację przedstawioną w załącznikach:
  1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z kopią PIT potwierdzoną przez Urząd Skarbowy lub system elektroniczny e-pit.
  2. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS.
  3. Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.
  4. Tabele dopłat w ramach działalności socjalnej.
 2. Wnioski w sprawie przyznawania określonych rodzajów pomocy socjalnej, na obowiązujących u pracodawcy drukach przewidzianych w regulaminie, należy składać u pracownika administracji, wskazanego przez dyrektora.
 3. Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnione jest od sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 4. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, tzn. od decyzji podjętych w trybie określonym w §1, osobom uprawnionym do korzystania z funduszu, nie przysługuje prawo odwołania.
 5. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń finansowych ze środków ZFŚS. Realizowane jest to przez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz udostępnianie przez komisję socjalną regulaminu na każde żądanie osoby zainteresowanej.

 

Komisja ZFŚS i zasady tworzenia funduszu

§ 3

 1. W celu usprawnienia działalności socjalnej w placówce, dyrektor szkoły powołuje spośród pracowników szkoły Komisję ZFŚS.
 2. Komisja ZFŚS składa się z 3 - 5 pracowników, w tym przedstawicieli działających w szkole związków zawodowych.
 3. Kadencja członków Komisji wynosi 4 lata.
 4. Do głównych zadań Komisji należy organizowanie działalności socjalnej wobec osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS poprzez:
  1. przygotowanie propozycji planu rocznego wydatków ZFŚS
  2. przedstawianie pracodawcy propozycji przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych.

 

§ 4

 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się corocznie z odpisu:
 1. dla nauczycieli - w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej;
 2. dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent;
 3. dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości 6,25% podstawy naliczenia na osobę.
 4. dla pracowników niebędących nauczycielami - naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych – w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 1. Środki ZFŚS zwiększa się o:
  1. zwiększony odpis w wysokości 6,25% podstawy naliczenia, czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  2. odsetki od środków funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym,
  3. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
  4. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
  5. inne środki określone w odrębnych przepisach.

 

§ 5

 1. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w §4, tworzą jeden fundusz.
 2. Odpisy łącznie z kwotami zwiększeń na ZFŚS przekazuje się na odrębny rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września danego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje się co najmniej 75% równowartości odpisów.
 3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

Przeznaczenie funduszu

§ 6

Z ogólnej kwoty Funduszu wyodrębnia się środki na świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe środki funduszu przeznacza się na:

 1. Dofinansowanie wypoczynku w formie:
 1. wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie,
 2. wypoczynku w czasie wolnym od pracy (wycieczki) zorganizowanym przez pracodawcę,
 3. (wykreślony)
 1. Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w formie:
 1. dopłaty do zorganizowanych przez pracodawcę wyjść do kina, teatru, galerii, na koncerty, itp. dla min. (10) osób,
 2. imprez i spotkań o charakterze integracyjnym.
 1. Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej w formie:
 1. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów rowerowych, pieszych, itp.,
 2. zakup karnetów na basen, siłownię, aerobik, itp. dla min. 15 osób.
 1. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. (wykreślony)
 3. (wykreślony)  
 4. Pomoc mieszkaniową.

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu

§ 7

 1. Uprawnionymi osobami do korzystania z ZFŚS są:
 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 2. pracownicy przebywający na płatnych urlopach np. wychowawczych, dla poratowania zdrowia,
 3. emeryci i renciści byli pracownicy ZSZ,
 4. członkowie rodzin pracowników,
 5. członkowie rodzin po zmarłym pracowniku, jeżeli osoby te były na utrzymaniu zmarłego,
 6. byli pracownicy, pobierający świadczenie przedemerytalne lub kompensacyjne.
 1. Za członków rodzin, uważa się:
 1. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przyjęte na wychowanie współmałżonków w ramach rodziny zastępczej, adoptowane oraz dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 lat bez względu na pobieranie zasiłku rodzinnego,
 2. osoby wymienione wyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek,
 3. współmałżonków, w tym także pracujących (06.06.2007r. Kodeks Rodzinny).
 4. rodzice będący na utrzymaniu pracownika i prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe – co stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika lub zaświadczenia poświadczającego miejsce zamieszkania

Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia finansowe przez ZFŚS

§ 8

 1. Świadczenia udzielane są wyłącznie na wniosek osób uprawnionych (zał. nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d).
 2. Otrzymanie świadczeń z ZFŚS musi  być poprzedzone złożeniem oświadczenia (zał. nr 1) z załącznikiem o otrzymywanych dochodach przez wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci pracujące, konkubent i inne). Osobom, które nie złożą oświadczenia o dochodach wraz z załącznikiem, nie przysługuje świadczenie z ZFŚS. Oświadczenie wraz z załącznikiem należy złożyć przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 maja oraz każdorazowo, gdy zmienia się sytuacja materialna i rodzinna świadczeniobiorcy.
 3. Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (w przypadku studentów nie należy dołączać zaświadczeń). Kserokopie legitymacji należy przedłożyć corocznie w terminie do 30 października oraz do 30 marca.
 4. W przypadku dofinansowania wycieczek lub innych form działalności kulturalno-oświatowej organizowanego przez pracodawcę, o wielkości dofinansowania każdorazowo będzie decydować pracodawca, po zasięgnięciu opinii Komisji Świadczeń Socjalnych, ustalając dwie stawki dofinansowania, uzależnione od wielkości dochodów na jednego członka rodziny, wynikające z rocznych rozliczeń dochodów w Urzędzie Skarbowym.
 5. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego przez osoby uprawnione (pracownicy administracji, emeryci, renciści lub dopisać: nauczyciele) we  własnym zakresie  przysługuje tylko raz w danym roku kalendarzowym i przyznawana jest w oparciu o wniosek zawierający informację o planowanym sposobie wykorzystania dofinansowania. Wypoczynek we własnym zakresie nie może trwać krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (nie dotyczy emerytów i rencistów oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich).
 6. (wykreślony)
 7. (wykreślony)
 8. (wykreślony)
 9. Dopłatę do świadczeń  z pkt. 5. wylicza się według przedziałów ustalonych w tabeli dopłat (załącznik nr 4).
 10. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w zorganizowanych przez pracodawcę formach wypoczynku (np. wycieczka) w momencie nieuzasadnionej rezygnacji są zobowiązane do pokrycia tych kosztów, jakie poniósł pracodawca.
 11. Wnioski o przyznanie pomocy świątecznej są rozpatrywane dwa razy w roku. Wnioski te należy składać w terminach do 30 listopada oraz na 3 tygodnie przed świętami Wielkanocnymi.

Pomoc na poprawę sytuacji mieszkaniowej

§ 9

 1. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania może być udzielona raz na 3 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznawane są według kolejności złożonych wniosków w miarę posiadanych możliwości finansowych funduszu. Wymóg ten nie obowiązuje w sytuacjach losowych. Wymagają one odpowiedniego udokumentowania. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:
 1. uzupełnianie własnego wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze,
 2. pokrycie części kosztów wykupu lokalu na własność,
 3. uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego,
 4. przystosowania mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
 5. adaptacji lokali na cele mieszkaniowe,
 6. remontu i modernizacji mieszkań oraz domów jednorodzinnych
 1. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe jest oprocentowana w wysokości 3% rocznie.
 2. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób – pracowników tego samego zakładu co pożyczkobiorca, zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony.
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek (załącznik nr 2 do pracodawcy), uzupełniony o:
 1. kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub dokument potwierdzający zameldowanie.
 2. kopię pozwolenia na budowę w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu,
 3. kosztorys wydatków remontowo-modernizacyjnych,
 4. inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pożyczkodawca uzna za konieczne.

 

§ 10

  1. W przypadku pożyczki na remont i modernizację maksymalny okres spłaty ustala się na 3 lata. Krótszy okres spłaty będzie ustalony indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami.
  2. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy.
  3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje po upływie 1 miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło jej przekazanie.
  4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy, niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie.
  5. W przypadku nie spłacania pożyczki, wzywa się na piśmie dłużnika do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się również poręczycieli.
  6. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika we właściwym terminie, potrąca się pozostałą część należności z wynagrodzenia poręczycieli.

 

§ 11

 1. W przypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, pożar i kradzież, pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na 2 lata oraz o częściowe lub całkowite umorzenie, w przypadku pożyczki mieszkaniowej. Niespłacona pożyczka lub jej część zostaje umorzona także w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.
 2. Wniosek w sprawie zawieszenia lub umorzenia niespłaconej części pożyczki powinien zawierać dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy (zaświadczenie z policji, ADM, spółdzielni mieszkaniowej, akt zgonu, itp.).

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Pracodawca, na żądanie związków zawodowych działających na terenie szkoły, przedstawia sprawozdanie z  realizacji planu wydatków ZFŚS.
 2. W sprawach nieregulowanych postanowieniami regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie 14 dni po podpisaniu przez pracodawcę i zakładowe organizacje związkowe.

 

 

 Załącznik nr 1

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ  O ŚWIADCZENIE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Imię i nazwisko:____________________________________________________________  

 

                Oświadczam, że w roku 20…. moja rodzina składała się z _________osób i uzyskała niżej wymienione dochody:

Imię i nazwisko

Członkowie rodziny/wraz z datą urodzenia dzieci 1

Miejsce zatrudnienia/

Nazwa szkoły, uczelni, rok nauki dziecka w roku szkol. (akad.) 20…../20….2

Kwota dochodu w oparciu o zeznanie podatkowe za 20… r.3

 

wnioskodawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dochód:

 

Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ...........................................................        

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, że wyżej podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Szczególna sytuacja życiowa: …………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

............................................................................................

   (data i podpis wnioskującego)

Informacja:

1 – Członkami rodzin pracowników — uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są:

a) współmałżonek w przypadku, gdy nie znajduje się w separacji,

b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się — do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

c) rodzice będący na utrzymaniu pracownika i prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe – co stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika lub zaświadczenia poświadczającego miejsce zamieszkania.

2 – Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (w przypadku studentów nie należy dołączać zaświadczeń);

3 - Należy podać kwotę dochodu (na podstawie PIT np.: PIT37 poz. 97 i 98, PIT36 poz.143 i 144) z tytułu zatrudnienia, działalności rolniczej, gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent itp.

4. Punkt dotyczący szczególnej sytuacji życiowej wypełniają tylko ci spośród pracowników i innych osób uprawnionych, którzy uważają, że ich szczególne okoliczności życiowe (choroba itp.) powinny mieć wpływ na wysokość świadczenia

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

W N I O S E K  Nr……

o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

na cele mieszkaniowe

Imię i nazwisko ...............................................................

Adres zamieszkania ..........................................................

Seria i numer dowodu osobistego ............................ wydanego przez

......................................... .........................................

Staż u pracodawcy ..........................................................................

Stanowisko .................................................................................

Data ostatnio uzyskanej pożyczki na cele mieszkaniowe ............................

(podać rok)

Proszę o udzielenie pożyczki w kwocie ............................................. zł.

na cele mieszkaniowe z   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , którą zamierzam przeznaczyć na ................................................................

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ............. ratach miesięcznych .

Jako poręczycieli proponuję:

1. ............................................... zam………………………..……………

seria i numer dowodu osobistego .....................................

2. ............................................... zam……………………………………..

seria i numer dowodu osobistego ......................................

 

 

 

………………………………

(podpis wnioskodawcy )

Przyjęto: …………………………………………….

( data i podpis uprawnionego pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ŚWIĄTECZNEJ

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy.......................................................................................

 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy świątecznej.

 

...........................................................

                                                                                                                                   (data i podpis wnioskodawcy)                    

 

 

Wypełnia komisja ZFŚS

 

grupa dochodowa    ………………

 

Propozycja komisji ZFŚS

 

Na posiedzeniu w dniu ………………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie  z funduszu .

 

Podpisy członków komisji :

1………………………………

2………………………………

3………………………………

4………………………………

 

                                                                                                                            

 

 

Szprotawa, dnia ……………………………………                                                                   …………………………………………………………..

                                                                                                                                  pieczątka i podpis pracodawcy

*niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3a

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI NA POKRYCIE KOSZTÓW DŁUDOTRWAŁEGO LECZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy.......................................................................................

Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Do wniosku załączam niezbędne dokumenty :

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 2. Potwierdzony przez lekarza wykaz leków stosowanych w leczeniu wskazanej choroby.
 3. Rachunki lub faktury potwierdzające poniesione wydatki na leczenie (obejmujące ostatnie 12 miesięcy).
 4. …………………………………………………………………………………………………………

 

 

...........................................................

                                                                                                                                (data i podpis wnioskodawcy)                    

 

Wypełnia komisja ZFŚS

grupa dochodowa …………………………

 

Propozycja komisji ZFŚS

Na posiedzeniu w dniu ……………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie  z funduszu .

Podpisy członków komisji :

1………………………………

2………………………………

3………………………………

4………………………………                                                   

 

Szprotawa, dnia ……………………………………                                                             …………………………………………………………..

                                                                                                                                  pieczątka i podpis pracodawcy

*niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

Załącznik 3b

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy........................................................................................

Zwracam się z prośbą o przyznanie dopłaty do wypoczynku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam niezbędne dokumenty :…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

...........................................................

                                                                                                                                 (data i podpis wnioskodawcy)                    

 

 

Wypełnia komisja ZFŚS

 

grupa dochodowa …………………………

 

Propozycja komisji ZFŚS

 

Na posiedzeniu w dniu ……………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie  z funduszu .

 

Podpisy członków komisji :

1………………………………

2………………………………

3………………………………

4………………………………

                                                                                             

 

 

Szprotawa, dnia ……………………………………                                                         …………………………………………………………..

                                                                                                                                  pieczątka i podpis pracodawcy

*niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

Załącznik 3c

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DORAŹNEJ POMOCY MATERIALNEJ

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy........................................................................................

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy materialnej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

...........................................................

                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy)                    

 

 

Wypełnia komisja ZFŚS

 

grupa dochodowa    ………………

 

Propozycja komisji ZFŚS

 

Na posiedzeniu w dniu ………………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………………...  .

 

Podpisy członków komisji :

1………………………………

2………………………………

3………………………………

4………………………………

                                                                                                             

 

 

Szprotawa, dnia ……………………………………                                                      …………………………………………………………..

                                                                                                                                  pieczątka i podpis pracodawcy

*niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

Załącznik 3e

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy........................................................................................

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do .………………......................................…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

...........................................................

                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy)                    

 

 

Wypełnia komisja ZFŚS

 

grupa dochodowa    ………………

 

Propozycja komisji ZFŚS

 

Na posiedzeniu w dniu ………………… komisja postanowiła przyznać / nie przyznać *świadczenie w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………………...  .

 

Podpisy członków komisji :

1………………………………

2………………………………

3………………………………

4………………………………

                                                                                                             

 

 

Szprotawa, dnia ……………………………………                                                             …………………………………………………………..

                                                                                                                                  pieczątka i podpis pracodawcy

*niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu ZFŚS

w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych

im. St. Staszica w Szprotawie

 

 

 

Tabele dopłat w ramach działalności socjalnej

 

 1. Tabela dopłat do finansowych oraz rzeczowych świadczeń okolicznościowych

Wysokość dochodu na osobę

Wysokość dopłaty z funduszu

do 1700 zł

100 %

od 1701 zł do 2700 zł

70 %

powyżej 2701 zł

40 %

 

 1. Tabela dopłat do wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie

Wysokość dochodu na osobę

Wysokość dopłaty z funduszu

do 1700 zł

do 620 zł

od 1701 zł do 2700 zł

do 450 zł

powyżej 2701 zł

do 250 zł