Rekrutacja

Regulamin rekrutacji – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub potwierdzona, na każdej stronie, kopia świadectwa.

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopia zaświadczenia.

4. 2 fotografie, (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych.

6. Kserokopia skróconego aktu urodzenia.

7. Karta zdrowia.

8. Kandydaci do szkół zawodowych dodatkowo dołączają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

9. Kandydaci młodociani pracownicy dodatkowo dołączają zaświadczenie o przyjęciu do zakładu pracy w celu kształcenia praktycznego.

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęciu do wybranego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do wybranego typu szkoły i oddziału w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

•             sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych (na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum),

•             kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia (na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej),

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie odpowiednich osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów.

7. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

8. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV. 3 umieszczani są na listach w pierwszej kolejności.

 

9. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach.

 

III. PUNKTACJA

1. Sposób przeliczania na punkty ocen oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów ustala Lubuski Kurator Oświaty:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów w tym:

a.            100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b.            100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych w punkcie 2. oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Wybrane przedmioty podlegające punktacji w poszczególnych klasach:

Oddział                Klasa                                                         Przedmioty punktowane

I m         mechanik monter maszyn i urządzeń                        j. polski, j. obcy *, matematyka, informatyka,

I k           kucharz                                                                  j. polski, j. obcy *, matematyka, chemia,

I j            wielozawodowa (młodociani pracownicy)                   j. polski, j. obcy *, matematyka, informatyka,

* w przypadku ocen z dwóch obowiązkowych języków obcych na świadectwie ukończenia gimnazjum do punktacji jest wliczana ocena wyższa.

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego:

17 pkt. - ocena: celujący

15 pkt. - ocena: bardzo dobry

10 pkt. - ocena: dobry

3 pkt. - ocena: dostateczny

 

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

16 pkt. - ocena: celujący

14 pkt. - ocena: bardzo dobry

10 pkt. - ocena: dobry

3 pkt. - ocena: dostateczny

 

5. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 35 pkt.):

5 pkt. – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

5 pkt. – za wzorową ocenę z zachowania, 3 pkt. – za bardzo dobrą, 1 pkt. – za dobrą;

5 pkt. – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim,

3 pkt. - za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym,

3 pkt. – za wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego;

Za inne osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt.):

- 15 pkt. –  za uzyskanie tytułu finalisty oraz 20 pkt. –  za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty w następujących konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku nr 13, poz. 125 oraz 2009r. Nr 126, poz. 1041);

 - maksymalnie 10 pkt.: 7 pkt. – za uzyskanie tytułu laureata, 4 pkt. – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, na ostatnim szczeblu: Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.   Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, VI Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „Niuton nie Pyton”, XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, „Papież Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum, Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich” – życie Polaków w latach 1914-1989”, Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt. „W Kalejdoskopie Pamięci – Polska i Polacy w latach 1939-1989”, Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”, Lubuski przegląd szkolnych zespołów muzycznych, Wojewódzki Konkurs „Czytanie Warte Zachodu”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, IV Gimnazjalne Spotkania Filmowe.

Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu OKE przez wskaźnik 0,2 (wynik zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu).

6. W roku szkolnym 2013/2014 do klas pierwszych przyjęci zostaną kandydaci według ilości uzyskanych punktów i liczby miejsc w wybranym oddziale.

IV. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2014 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

•             od 12 do 23 maja, do godz. 15.00 kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły (w szkole pierwszego wyboru);

•             do 01 lipca, do godz. 15.00 kandydaci składają w szkole wymagane dokumenty;

•             03 lipca, godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły;

•             do 07 lipca, do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

•             08 lipca, godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły oraz wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach;

 


Regulamin rekrutacji – Technikum

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub potwierdzona, na każdej stronie, kopia świadectwa.

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopia zaświadczenia.

4. 2 fotografie, (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych.

6. Kserokopia skróconego aktu urodzenia.

7. Karta zdrowia.

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęciu do wybranego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do wybranego typu szkoły i oddziału w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają:

•             sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych (na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum),

•             kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia (na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej),

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie odpowiednich osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

6. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów.

7. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

8. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV. 3 umieszczani są na listach w pierwszej kolejności.

 

9. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach.

 

III. PUNKTACJA

1. Sposób przeliczania na punkty ocen oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów ustala Lubuski Kurator Oświaty:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów w tym:

a.            100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b.            100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych w punkcie 2. oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Wybrane przedmioty podlegające punktacji w poszczególnych klasach:

Oddział                Klasa                                                           Przedmioty punktowane

I Td         technik ekonomii                                                j. polski, j. obcy *, matematyka, informatyka.,

I Ti          technik informatyk                                             j. polski, j. obcy *, matematyka, informatyka,

I Ta         technik mechanik                                               j. polski, j. obcy *, matematyka, informatyka,

I Tc         technik żywienia i usług gastronomicznych          j. polski, j. obcy *, matematyka, chemia.

* w przypadku ocen z dwóch obowiązkowych języków obcych na świadectwie ukończenia gimnazjum do punktacji jest wliczana ocena wyższa.

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego:

17 pkt. - ocena: celujący

15 pkt. - ocena: bardzo dobry

10 pkt. - ocena: dobry

3 pkt. - ocena: dostateczny

 

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

16 pkt. - ocena: celujący

14 pkt. - ocena: bardzo dobry

10 pkt. - ocena: dobry

3 pkt. - ocena: dostateczny

 

5. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 35 pkt.):

5 pkt. – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

5 pkt. – za wzorową ocenę z zachowania, 3 pkt. – za bardzo dobrą, 1 pkt. – za dobrą;

5 pkt. – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim,

3 pkt. - za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym,

3 pkt. – za wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego;

Za inne osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt.):

- 15 pkt. –  za uzyskanie tytułu finalisty oraz 20 pkt. –  za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty w następujących konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku nr 13, poz. 125 oraz 2009r. Nr 126, poz. 1041);

 - maksymalnie 10 pkt.: 7 pkt. – za uzyskanie tytułu laureata, 4 pkt. – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim: Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.   Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, VI Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXI Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „Odkrywamy źródła energii na ziemi”, XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, „Papież Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum, Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich” – życie Polaków w latach 1939-1989”, Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt. „W Kalejdoskopie Pamięci – Polska i Polacy w latach 1939-1989”, Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”, Lubuski przegląd szkolnych zespołów muzycznych, , Wojewódzki Konkurs „Czytanie Warte Zachodu”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, IV Gimnazjalne Spotkania Filmowe.

Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu OKE przez wskaźnik 0,2 (wynik zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu).

6. W roku szkolnym 2013/2014 do klas pierwszych przyjęci zostaną kandydaci według ilości uzyskanych punktów i liczby miejsc w wybranym oddziale.

 

IV. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2014 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

•             od 12 do 23 maja, do godz. 15.00 kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły (w szkole pierwszego wyboru);

•             do 01 lipca, do godz. 15.00 kandydaci składają w szkole wymagane dokumenty;

•             03 lipca, godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły;

•             do 07 lipca, do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

•             08 lipca, godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły oraz wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach;