Statut Szkoły

Statut Szkoły

Spis treści

 

Rozdział I : Nazwa szkoły, cele i zadania

Rozdział II : Organy szkoły.

Rozdział III: Organizacja szkoły

Rozdział IV: Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział V: Nagrody i kary

Rozdział VI: Zasady rekrutacji  uczniów

Rozdział VII: Szkoła zaoczna

Rozdział VIII: Ceremoniał szkolny

Rozdział IX: Postanowienia końcowe

Spis załączników:

 

 

Rozdział I : Nazwa szkoły, cele i zadania

§ 1

 

 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, zwaną dalej „szkołą”.
 2. Siedzibą szkoły jest: ul. Koszarowa 10, 67 – 300 Szprotawa, tel. (0-68) 376-24-11, telefax: (0-68) 376-30-28 i mieści się w dwóch budynkach.

 

uchylony § 2

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Żagański.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

§ 3

 

 1. W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica wchodzą szkoły ponadgimnazjalne:

-  dla młodzieży:

 1. zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie dłuższym niż trzy lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie, a także dalsze kształcenie w począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:
  • sprzedawca,
  • uchylony
  • uchylony
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń, specjalizacja: maszyny i urządzenia przemysłowe,
  • uchylony
  • kucharz

oraz  w oddziale wielozawodowym

 1. uchylony
 2. czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik mechanik,
  • technik ekonomista,
  • technik handlowiec, 
  • technik informatyk,
 3. uchylony
 4. uchylony,
 5. szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:
  • technik rachunkowości,
  • technik administracji,
  • technik hotelarstwa,
  • technik prac biurowych,
  • technik mechanik,
  • dietetyk.

- i dla dorosłych:

          h)   uchylony

          i) uchylony,

          j) uchylony

 1. W miarę potrzeb na rynku pracy szkoła może otwierać nowe profile kształcenia i zawody zgodnie
  z przepisami  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa  zawodowego.
 2. Szkoła za zgodą organu prowadzącego może otwierać nowe typy szkół ponadgimnazjalnych.
 3. uchylony
 4. Świadectwo ukończenia liceum, technikum, technikum uzupełniającego oraz uprawnia do składania egzaminu maturalnego.
 5. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wynikiem pozytywnym uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.
 6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w pkt. 1 a, c, f, jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

 

§ 4

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 1. umożliwia  zdobycie wiedzy i umiejętności,
 2. wspomaga rodzinę w spełnianiu jej roli wychowawczej,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami wymagającymi zindywidualizowanego procesu kształcenia,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 5. umożliwia osobom dorosłym uzupełnienie wykształcenia,
 6. upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 7. w miarę możliwości udziela pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 8. umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 9. w ramach działań wychowawczych przygotowuje uczniów do odpowiedzialności za rozwój Kraju przez:
 • pomoc udzielaną każdemu uczniowi w odnalezieniu jego własnej drogi w życiu zawodowym i publicznym,
 • dbanie o rozwój osobowy ucznia uwzględniający poziom dojrzałości, wolność sumienia
  i  wyznania,
 • dążenie do zmian niewłaściwych przekonań i postaw,
 • ochronę przed złem, tworzenie pozytywnych wzorców,
 • budzenie wrażliwości moralnej,
 • naukę odpowiedzialnego korzystania z wolności,
 • wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielnych osądów i działań moralnych, pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
 • budzenie szacunku dla dobra wspólnego (państwa, ładu prawnego),
 • kształcenie etyki pracy,

             j)  organizuje wewnątrz szkolny system doradztwa oraz organizację współdziałania szkoły

                 z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz

                 innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom,

     k) wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę

        pedagogiczną programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania, z uwzględnieniem

        wspomagania uczniów w ich wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego

        środowiska wychowawczego.

l) umożliwia pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież niepełnosprawną oraz

    niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

   potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

ł) sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania

    zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

 1. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 5

 

 1. Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, Szkoła realizuje przez:
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi planami nauczania,
 3. organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym, związanych z rocznicami wielkich wydarzeń historycznych oraz świąt państwowych,
 4. organizowanie lekcji religii i etyki stosownie do deklaracji wyznaniowych uczniów i ich rodziców,
 5. sprawowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. udział uczniów w kołach zainteresowań oraz pracach w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
 8. organizowanie indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 6

 

1. Funkcję wychowawczą Szkoła spełnia między innymi poprzez realizację Programu Wychowawczego Szkoły i

    Szkolnego Programu Profilaktyki, który uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną i  po 

    zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Realizacja tego programu jest obowiązkiem wszystkich

    pracowników szkoły.

2. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki określają zadania w zakresie:

 1. wychowania patriotycznego,
 2. wychowania prozdrowotnego, wychowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. wspierania rozwoju fizycznego i duchowego młodzieży,
 4. rozwijania samorządnej działalności uczniów,
 5. przygotowania do uczestnictwa w kulturze,
 6. profilaktyki i terapii wychowawczej,
 7. rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodzieży,
 8. kultury spędzania wolnego czasu,
 9. działalności opiekuńczej,
 10. powinności wychowawców klas,
 11. tworzeniu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i

duchowego,

 • promocji zdrowia psychicznego,
 • promocji zdrowego stylu życia,
 • diagnozowaniu sytuacji pod kątem społecznego niedostosowania uczniów i zagrożenia uzależnieniami;
 • przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej wśród młodzieży,
 • dostarczaniu wiedzy o uzależnieniach, w tym mechanizmach uzależnień,
 • kształtowaniu postaw abstynenckich i prozdrowotnych,
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • współpracy z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania profilaktyczne oraz świadczącymi

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom.

3. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki podlegają corocznej ewaluacji a wnioski z

     niej wynikające stanowią podstawę dokonywania zmian uchwalanych w trybie, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 7

 

1. Funkcję opiekuńczą szkoła spełnia poprzez:

 1. pomoc materialną w formie stypendiów,
 2. organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 3. bibliotekę,
 4. sprawowanie przez nauczycieli opieki w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. wszystkie zajęcia organizowane poza szkołą wymagają zatwierdzenia przez dyrektora szkoły,
 6. pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych według następujących zasad:
 • dyżur rozpoczyna się o godz. 745 i trwa do zakończenia zajęć lekcyjnych,
 • dyżur pełniony jest we wszystkich budynkach szkolnych, na każdej kondygnacji według ustalonego harmonogramu,
 • dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia przełożonych o zauważonym wypadku albo zagrożeniu dla zdrowia i życia uczniów,

  g)  za niedopełnienie obowiązków dyżurujący nauczyciel ponosi odpowiedzialność,

         h) wszechstronną indywidualną pomoc uczniom mającym trudności adaptacyjne, z zaburzeniami

              rozwojowymi, przewlekle chorym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym demoralizacją; 

              obowiązki w tym zakresie spełniają wychowawcy klas nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor we

              współdziałaniu z Radą Rodziców i specjalistycznymi placówkami oświatowo-wychowawczymi

              i zdrowotnymi,

i)   organizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

     dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

     wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub Poradnie Specjalistyczne.

2. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

    oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Działania

    te koordynuje pedagog szkolny.

 

.

Rozdział II: Organy szkoły.

           

                § 8

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

2.  Dyrektor szkoły: 

      a)     kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

      b)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

      c)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez

             aktywne działanie prozdrowotne,

 1. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 2. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 3. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 4. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz w zawodzie, przeprowadzanych w szkole,
 6. dopuszcza do użytku programy nauczania dla zajęć edukacyjnych, realizowanych w szkole
 7. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza szkoły,
 8. odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i z tego tytułu w szczególności decyduje w sprawach:

               a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

               b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

                    szkoły,

 c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i

     związków zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

    innych pracowników szkoły.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, a ponadto:

        a) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole w zakresie

            przewidzianym odrębnymi przepisami,

                        b) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem.

5. Dyrektor szkoły  porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zawody, w których kształci szkołą, po

    zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy.

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

§ 9

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone  przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

a) Dyrektor szkoły  przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)    zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

       c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po

              zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 3. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. szkolny zestaw programów nauczania,
 6. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

4a    uchylony

4b. uchylony Zapis w WSO

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły.
 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3, jeżeli stwierdzi ich niezgodność z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 10

 

1.   W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3.   Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (prawnych opiekunów) szkoły oraz

      podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie

      do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

4.  Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Regulaminie działania Rady Rodziców.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego

    szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich

    sprawach szkoły.

 

§ 11

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. uchylony

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa jego regulamin.

4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we

    wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich

    jak:

       a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

    wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

       d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 12

 

1.   Współdziałanie organów szkoły polega na:

 1. zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, Statutem Szkoły i regulaminami działania,
 2. bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub

decyzjach,

 1. wzajemnym opiniowaniu lub uzgadnianiu podejmowanych działań w przypadkach, które określają:

    Ustawa o systemie oświaty, niniejszy statut i regulaminy poszczególnych organów.

      d)   W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz z

           samorządem uczniowskim.

           Dyrektor szkoły współpracując z organami szkoły, przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące 

           nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.  Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy

           nauczycielami a rodzicami. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

      e)  Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje

           zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły 

           i nie służy rozwojowi uczniów. Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor na drodze negocjacji

          poprzedzonych rozmową wyjaśniającą przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.

          W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu

          prowadzącego i Lubuskiego Kuratora Oświaty (nadzorującego szkołę), jeżeli tak stanowią odrębne

          przepisy.

2. W celu zapewnienia stałej współpracy poszczególnych organów szkoły ustala się, że:

       1)   w plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących półroczną i roczną działalność 

            szkoły, mogą brać udział przedstawiciele wszystkich organów szkoły,

       2) uchylony

3. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje

    jej uchwały, o ile nie są sprzeczne z prawem. W przypadku sprzeczności uchwały z prawem Dyrektor

    wstrzymuje jej wykonanie, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Ponadto Dyrektor Szkoły:

a) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej,

b) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

c) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami: Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

d) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

e) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

f) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie,

g) w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

h) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służyły rozwojowi jej uczniów.

4. Sytuacje sporne między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga organ prowadzący.

 

Rozdział III: Organizacja szkoły

 

§ 13

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży przez:
 1. spotkania klasowe wychowawców z rodzicami oraz nauczycielami,
 2. indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami oraz nauczycielami.
  1. Liczbę spotkań klasowych oraz terminy tych spotkań określa „harmonogram spotkań z rodzicami” stanowiący załącznik do Planu Nadzoru Pedagogicznego.
  2. Wychowawca klasy z własnej inicjatywy, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły, może zorganizować dodatkowe spotkanie klasowe rodziców.
  3. Spotkania indywidualne mogą się odbywać z inicjatywy wychowawcy, nauczyciela lub rodzica w ramach

 godzin do dyspozycji rodzica lub w innym dogodnym terminie.

§ 14

 

 1. Rodzice mają prawo do:

a)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych klasach i szkole,

b)    uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia swoich dzieci,

 1. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego,
 2. pomocy pedagogicznej.

 

§ 15

 

 1. Rok szkolny jest podzielony na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do rozpoczęcia zimowej przerwy świątecznej, zaś drugie półrocze od zakończenia zimowej przerwy świątecznej do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (zgodnie z organizacją roku szkolnego podaną przez MEN).
 2. uchylony
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.
 4. Otrzymuje brzmienie:

  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia

    ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach

  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 - zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych

  zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

e) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

5. Innymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne religii/etyki

    oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu

    prowadzącego szkołę, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

6.      Szkoła może również prowadzić inne niż wymienione w pkt. 4 zajęcia edukacyjne, również przy udziale

         wolontariuszy.

 

 

 

§ 16

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem Szkolnego Planu Nauczania, na podstawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  Arkusz organizacyjny szkoły na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.    W szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje dziennik elektroniczny. Zasady

       jego funkcjonowania są opracowane w odrębnym regulaminie. 

 

 

§ 17

 

uchylony

 

 

 

 

§ 18

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym roku nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 24 do 30 osób.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
 4. Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się corocznie w oparciu o zasady wynikające z przepisów w sprawie Ramowych Planów Nauczania oraz zarządzeń organu prowadzącego szkołę:

a) nauczanie języków obcych (z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów), wychowania fizycznego, religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych.

4.1 W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu

      swoich zadań służbowych uwzględniają:

a) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;

b) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;

d) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu,

e) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;

f) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.

 1. uchylony
 2. Liczebność grup na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole, wynika z uchwał Zarządu Powiatu Żagańskiego dotyczących zakresu opracowania i trybu zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny.
 3. Podstawowymi formami pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz nauka zawodu w uspołecznionych i prywatnych zakładach pracy.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast zajęć praktycznych 55 minut.
 5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych (szkoły wyższe, CKU, CKP, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców i in.) na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

§ 19

 

 1. Zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być przeprowadzone w formie wycieczek przedmiotowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
 2. Harmonogram wycieczek szkolnych w danym roku szkolnym ustala i zatwierdza dyrektor szkoły na początku roku szkolnego w oparciu o przedstawione przez nauczycieli propozycje.

 

§ 20

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia optymalizacji procesu wychowawczego dyrektor dba o to, by wychowawca klasy prowadził swój oddział przez cały tok nauki w szkole.

3. Wychowawca klasy, będąc uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. otaczania indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
 2. współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze,
 3. utrzymywania, również z własnej inicjatywy, kontaktu z rodzicami, ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów, informowania rodziców o problemach wychowawczych, współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb uczniów,
 4. wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy, takich jak:
 1. założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego oraz arkuszy ocen,
 2. kontrola frekwencji uczniów,
 3. ustalenie, po zasięgnięciu opinii wychowanków, treści i form zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,
 4. ustalenie okresowej i rocznej oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zachowania uczniów,
 5. opracowanie sprawozdań semestralnych i rocznych,
 6. wypisywanie świadectw promocyjnych i końcowych,
 7. organizacja kontrola i ocena pełnienia dyżuru przez uczniów klasy,
 8. występowanie z wnioskami o nagrody, pochwały, stypendia, listy pochwalne, świadectwa z wyróżnieniem i pomoc materialną,
 9. udzielanie kar porządkowych (upomnienie, nagana) oraz wnioskowanie o udzielenie wyższej kary przez dyrektora szkoły,
 10. odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg zaplanowanej wycieczki (zgodnie z regulaminem wycieczek) i każdej innej imprezy klasowej, łącznie z odpowiedzialnością za uczniów.

3.1. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć

       organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

        a) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach,

           instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);

       b) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;

       c) może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo;

       d) w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu;

       e) zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;

        f) wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów

          określonych w przepisach szczegółowych;

       g) w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą

          zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.

4. Wychowawca planując tematykę lekcji wychowawczych zobowiązany jest uwzględnić zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia bądź preorientacji zawodowej.

5. Organizując spotkania wychowawcze z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić problemy profilaktyki w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, rodziców uczniów a także ze strony wyspecjalizowanych placówek, instytucji oświatowych, zdrowotnych oraz prewencyjnych i doradczych.

7. Dyrekcja oraz nauczyciele szkoły są zobowiązani do wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy po raz pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy.

8. Dyrektor szkoły może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji:

 1. z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego nie wywiązywania się wychowawcy z powierzonych mu obowiązków lub w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych,
 2. na wniosek samego wychowawcy w przypadku braku możliwości skutecznego prowadzenia działań wychowawczo-opiekuńczych.

9. Rodzice  oraz uczniowie, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo  występowania do Dyrektora Szkoły o dobór i zmianę wychowawcy:

 1. wystąpienie, o którym mowa wyżej, musi być przedstawione na piśmie i zawierać uzasadnienie zmiany,
 2. Dyrektor Szkoły po rozeznaniu sprawy podejmuje decyzję,
 3. pisemną decyzję Dyrektor Szkoły przekazuje zainteresowanym w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania wniosku,
 4. decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

 

§ 21

 

1. W szkole tworzy się stanowiska pedagogiczne:

 1. wicedyrektorów

2)   uchylony

3)   uchylony

2. uchylony

3. Szczegółowy przydział zadań dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając ich kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje.

4. Wicedyrektorzy przejmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

 1. przygotowują projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:
 • uchylony,
 • tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
 • szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
 • informacje o stanie pracy szkoły w zakresie im przydzielonym,
 1. uczestniczą w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i

       Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz innych programów dotyczących rozwoju

       i  funkcjonowania szkoły,

 1. organizują i koordynują bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli, wychowawców klas, biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego,
 2. utrzymują kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmują rodziców i odpowiadają na ich postulaty i skargi oraz załatwiają je,
 3. współpracują ze szkolną służbą zdrowia oraz - z ramienia dyrekcji szkoły- z rejonową poradnią pedagogiczno-psychologiczną,
 4. prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy, hospitują zajęcia,
 5. pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego przydziału zadań.
 6. współorganizują egzaminy zewnętrzne
 7. załatwianie spraw związanych z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu w szkole oraz na terenie zakładów pracy.

5. uchylony

6.    Wicedyrektorzy odpowiadają służbowo przed Dyrektorem Szkoły w zakresie powierzonych im zadań

        i kompetencji.

7. uchylony

8. uchylony                                                                              

9. uchylony

10. Powierzenia funkcji wicedyrektora wraz z określeniem zakresu obowiązków, a także jego odwołania,  dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

11. uchylony

 

 

§ 22

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

1.a. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się

       dobrem uczniów, troska o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej

       ucznia.

2. Do obowiązków nauczycieli należy przede wszystkim:

       - realizacja programu nauczania zgodnie z podstawą programową,

- czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz posiedzeniach komisji

  i organów, do których został powołany,

- dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

- pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

- dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

- życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów,

- udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów

  danym przedmiotem,

- kształcenie i wychowywanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP, w

   atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

- dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich z poszanowaniem innych poglądów

  i ras,

- dbałość o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe i inny sprzęt stanowiący

   wyposażenie szkoły,

- dążenie do wzbogacania wyposażenia gabinetu przedmiotowego,

- bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów,

- stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

- bieżące prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, w tym:

 • dziennika lekcyjnego,
 • arkusza ocen,
 • rozkładów materiału nauczania,
 • dzienników zajęć pozalekcyjnych,

3. Uczniowie przystępujący do zajęć praktycznych, laboratoryjnych, ćwiczeń w terenie oraz mający odbywać praktykę zawodową, przechodzą przez szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy. Szkolenie organizuje i przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia. Pracownie, w których odbywają się ćwiczenia laboratoryjne, posiadają w widocznym miejscu regulamin bhp opracowany przez opiekuna gabinetu i zatwierdzony przez Społecznego Inspektora Pracy i Dyrektora Szkoły.

4. Nauczyciel każdego przedmiotu ustala w danej klasie zakres materiału i formy oceniania i zapoznaje z nim uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.

5. Dyrektor Szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości  zestaw podręczników, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne,  które będą obowiązywać w danym  roku szkolnym w poszczególnych oddziałach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

6.  uchylony

 

§ 23

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu kieruje wyłoniony przez jego członków nauczyciel.

3. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także wyboru programów nauczania,
 2. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także uzupełnianiu ich wyposażenia,
 3. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz rozpowszechnianie nowości dydaktycznych,
 5. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 6. opracowanie szkolnego zestawu: programów i podręczników na następny rok szkolny, w celu przedłożenia dyrektorowi do zatwierdzenia,
 7. składanie wniosków o dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego.

4. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

 • przedmiotów zawodowych gastronomicznych,
 • ekonomicznych,
 • mechanicznych
 • informatyki,
 • matematyki,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • wychowania fizycznego
 • języka polskiego
 • języków obcych.

5. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą

    zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

 

§ 24

 

 1. W szkole funkcjonuje Szkolna Komisja Opiekuńczo – Wychowawcza, która jest koordynatorem działań związanych z opieką i wychowaniem uczniów w szkole.
 2. W skład komisji wchodzą:

     -  wicedyrektor ( jako przewodniczący ),

     -  pedagog szkolny,

     -  wychowawca ,

     - inni (np. rodzice, prawni opiekunowie, nauczyciele uczący, kurator sądowy, funkcjonariusz policji )

 1. Działanie komisji obejmuje uczniów z:

     - problemami wychowawczymi,

     - problemami rodzinnymi,

     - trudną sytuacją losową,

     - rażąco naruszających Statut Szkoły.

 1. Zadania komisji:

     - analizowanie i diagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej ucznia,

     - zawieranie kontraktu z uczniem pełnoletnim lub niepełnoletnim i jego rodzicem,

     - podejmowanie interwencji profilaktycznej i prewencyjnej we współpracy z sądem rodzinnym i

       nieletnich, urzędami Miasta i Gminy, policją, PCPR, OPS i in.,

    - ewaluacja podjętych działań.

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie są informowani przez wychowawcę o objęciu ucznia działaniem komisji.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich zobowiązani są do współpracy z komisją.
 3. Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od bieżących potrzeb wychowawców, uczniów i rodziców.
 4. Posiedzenia komisji są protokołowane.                      

 

 

§ 25

 

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym

    diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

    psychofizycznych,  a także wspieranie mocnych stron uczniów;

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja

    różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

    poszczególnych uczniów;

c) inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku

    szkolnym  i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

d) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

    uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobu ich zaspokojenia i wsparcia związanego z ich rozwijaniem,

       e) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,

       f) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom,

g) doradztwo i poradnictwo zawodowe,

g) uchylony,

h) uchylony,

i)  uchylony,

j)  uchylony,

k) uchylony,

l)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

ł) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

m) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.  uchylony.

 

 

 

§ 26

 

1.    W szkole powołany jest koordynator ds. bezpieczeństwa.

2.   Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:

 1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 3. Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania
   w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
 4. Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci

       i młodzieży.

 1. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
 2. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 3. Dokumentowanie działań.

3. W szkole działa system monitorowania za pomocą kamer wizyjnych, którym objęte są budynki i teren szkoły,

    w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4. Zdarzenia zarejestrowane za pomocą kamer dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa może wykorzystać do

    wyjaśnienia przebiegu zdarzeń i podjęcia działań zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przy współpracy z

   jednostkami prewencji

 

§ 27

 

 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez uczniów szkoły w powszechnym i tajnym głosowaniu. Uczniowie wybierają go spośród wszystkich nauczycieli aktualnie uczących w szkole.
 2. Rzecznik Praw Ucznia strzeże praw ucznia wynikających ze Statutu szkoły, pomaga w rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów zaistniałych na terenie szkoły.
 3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa dwa lata.

 

§ 28

 

 1. Stanem zdrowia uczniów szkoły zajmuje się służba zdrowia zorganizowana zgodnie z obowiązującymi

      przepisami.

§ 29

 

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1.a.  W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i inne. Czynności

        związane z zakupem i gospodarowaniem w/w zasobami wykonuje dyrektor szkoły.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły po założeniu karty czytelnika na zasadach określonych w regulaminie biblioteki i czytelni,

Do zadań biblioteki szkolnej należy przede wszystkim:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
 4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 5. udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły (Statut szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, programy profilaktyczne, procedury bezpieczeństwa),
 6. prowadzenie dowolnych zajęć edukacyjnych wymagających dostępu do różnych źródeł informacji

        oraz sprawowanie funkcji opiekuńczej.

Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Pracownicy biblioteki zobowiązani są do stałej współpracy z nauczycielami w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych.

Szczegółowy zakres działalności biblioteki szkolnej określa regulamin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

 

 

§ 30

 

1. W szkole funkcjonuje Szkolna Komisja ds. przyznawania pomocy materialnej powołana zarządzeniem

    Dyrektora Szkoły.

2. Zasady działania Szkolnej Komisji ds. przyznawania pomocy materialnej reguluje odrębny załącznik.

 

 

§ 31

 

1.    Dla realizacji swych celów szkoła prowadzi również:

a) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

       b) szatnię,

c) archiwum,

d) gabinet pielęgniarki,

e) szkolne pracownie ćwiczeń praktycznych kierunku gastronomicznego,

f) szkolne pracownie ćwiczeń praktycznych kierunku mechanicznego,

g) pomieszczenia dla działalności Samorządu Uczniowskiego,

h) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

i) gabinet pedagoga szkolnego,

j) sklepik,

k) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 

§ 32

 

1. Dla podniesienia poziomu wiedzy uczniów oraz realizacji ich zainteresowań szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe w formie kursów zawodowych bądź przedmiotowych.

2. Kursy prowadzone są, jako zajęcia nadobowiązkowe lub dodatkowe, zgodnie z programami opracowanymi przez komisje przedmiotowe.

3. Uczestnikami kursów są uczniowie szkoły, którzy wyrażą chęć uczestnictwa.

4. Ukończenie kursu nie daje uczniowi dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

5. Szkoła ma prawo do wydawania certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu. Certyfikat wystawiony przez

    szkołę nie jest odpowiednikiem dyplomu z przygotowania zawodowego.

 

 

§ 33

 

1.  Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego poprzez Wewnątrzszkolny Szkolny System

     Doradztwa, które są ujęte w załączniku nr 16.

2. uchylony.

3. Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa jest przygotowanie uczniów do dalszego kształ­cenia na

    różnych poziomach i etapach rozwoju zawo­dowego oraz funkcjonowania na rynku pracy w ciągu całej kariery

    zawodowej.

4. uchylony

5. W bibliotece szkolnej znajduje się półka z materiałami z zakresu doradztwa zawodowego.

 

§ 34

 1.  Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na przygotowaniu uczniów    i pracowników młodocianych do właściwego działania w procesie produkcji lub usług w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów.
 2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie:
  1. zajęć praktycznych dla uczniów młodocianych pracowników,
  2. praktyk zawodowych dla uczniów technikum.
 3. Otrzymuje brzmienie:

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie , a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia- również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 1. Celem praktyk zawodowych jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach, zapoznanie uczniów z organizacją zakładu pracy oraz przygotowanie do sytuacji, jakie napotkają w swojej przyszłej pracy.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu.
 3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawców, w pracowniach szkolnych, i placówkach kształcenia praktycznego.
 4. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który podpisał z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowę taką są zobowiązani podpisać rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
 5. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną pomiędzy szkołą a pracodawcą.
 6. Wszystkie formy praktycznej nauki zawodu organizowane są w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich lub zimowych.

9.a. W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych u pracodawców w okresie ferii,

        odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

        odbywających te praktyki lub zajęcia.

 1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów i pracowników młodocianych w wieku powyżej 16 lat nie może przekroczyć 8 godzin.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.
 3. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym.

 

§ 35

 

 1. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma prawo do;

        a)     korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, niezbędnej na 

                stanowisku pracy,

        b)     otrzymania odzieży roboczej, ochronnej i obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej zgodnie z 

                obowiązującymi przepisami,

c)     bezpiecznego przechowywania swojej odzieży i przyborów szkolnych,

d)    przerwy na posiłek,

e)     nieodpłatnego korzystania z posiłków profilaktycznych i napojów zgodnie z obowiązującymi

        przepisami i możliwościami pracodawcy,

f)     korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy,

g)     korzystania z opieki lekarskiej i usług zakładowej służby zdrowia, jeżeli firma taką opiekę zapewnia,

h)     utrzymania czystości osobistej, tj. korzystania z urządzeń higieniczno- sanitarnych firmy,

i)      korzystania z pomieszczeń socjalno-bytowych, kulturalnych i biblioteki,

j)      nagród w różnej formie, (jeżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają).

 1. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek:

a) przestrzegać przepisów zawartych w Statucie szkoły i regulaminie podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne,

b) dochować tajemnicy służbowej,

c) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

d) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy, instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy.

e) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać pracownicze książeczki zdrowia,

f) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa,

g) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy,

h) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego,

i) młodzież w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów, zażywać narkotyków oraz spożywać alkoholu,

j) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły.

 1. Młodzież odbywająca praktyczną naukę zawodu ma następujące prawa:

a) konsultacji z wicedyrektorem,

b) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni,

c) zgłaszania wicedyrektorowi wszystkich pozytywnych i negatywnych uwag o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk u podmiotów przyjmujących na praktyczną naukę zawodu,

d) zgłaszania swoich propozycji, co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki zawodu,

e) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów zawodowych  oraz wicedyrektorowi,

f) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane przez siebie lub otrzymane od pracodawców,

g) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w statucie szkoły.

 

 

§ 36

 

 1. W szkole organizacją praktycznej nauki zawodu zajmują się wicedyrektorzy.
 2. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu współpracuje on z przedstawicielami zakładów pracy, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Rzecznikiem Praw Uczniów (nauczyciel), wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz pedagogiem szkolnym.
 3. Młodzież oraz ich rodzice informowani są o konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu (w różnych formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w zależności od formy organizacji praktycznej nauki zawodu.
 4. Młodzież i rodzice zgłaszają propozycje miejsc odbywania praktyki w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły (przekroczenie w /w terminu spowoduje nieuwzględnienie propozycji).
 5. W pierwszej kolejności szkoła kieruje do firm, z którymi współpracuje od lat lub z którymi nawiązała współpracę, a po wyczerpaniu w /w możliwości wykorzystuje propozycje uczniów oraz ich rodziców.
 6. Każda klasa ma ustalony co roku harmonogram praktyk zawodowych oraz  zajęć praktycznych.
 7. Uczniowie będący pracownikami młodocianymi realizują dokształcanie zawodowe w ramach kursów zawodowych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z ośrodkiem dokształcania zawodowego.
 8. Uczniowie prowadzą określoną przepisami dokumentację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, która jest kontrolowana przez szkołę oraz zakład szkolący.
 9. Przebieg zajęć praktycznych oraz zachowanie uczniów jest oceniane w formie oceny otrzymanej na piśmie od pracodawców dwa razy w roku za 1 i 2 półrocze.
 10. Ocenę z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wystawia instruktor praktycznej nauki zawodu lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
 11. Ocenę z miesięcznych praktyk zawodowych w klasach technikum oraz szkoły policealnej ustala nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, na podstawie oceny wystawionej przez pracodawcę oraz przez komisję szkolną na podstawie wypełnionego przez ucznia dzienniczka praktyk (zgodnie z podanymi kryteriami oceniania).
 12. Dokumentacja praktyk zawodowych prowadzona przez ucznia przechowywana jest w szkole do dnia ukończenia szkoły.
 13. Uczniowie i pracownicy młodociani są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych.
 14. Wychowawcy klas obowiązani są wpisać oceny z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych do dokumentacji pedagogicznej i na świadectwo szkolne. Zaświadczenia z oceną z zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych przechowywane  są w szkole do dnia ukończenia przez ucznia szkoły.
 15. Praktyka w firmach przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych osób.
 16. Szkoła informuje poprzez wicedyrektora o uchybieniach w realizacji programu praktyk, itp. kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący i nadzorujący.
 17. Młodzież nie ma prawa sama zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu ani klasy bez porozumienia   z wicedyrektorem.
 18. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownik młodociany jest zobowiązany dostarczyć wicedyrektorowi nową umowę w przeciągu 14 dni pod rygorem skreślenia z listy uczniów oraz kopię świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy.
 19. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktycznej nauki zawodu realizowanej na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą, szkoła nie gwarantuje nowego miejsca zajęć praktycznych. Uczeń zobowiązany jest znaleźć w ciągu 14 dni, we własnym zakresie nowe miejsce zajęć praktycznych, pod rygorem skreślenia z listy uczniów.
 20. Uczniowie, pracownicy młodociani mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem i organizacją praktycznej nauki zawodu:

a) opiekunom praktyk,

b) instruktorom praktycznej nauki zawodu,

c) właścicielom firm,

d) skreślony,

e) Dyrektorowi Szkoły lub jego zastępcom,

f) wychowawcom,

g) pedagogowi szkolnemu,

h) rzecznikowi praw ucznia.

 1. Za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć praktycznych zawartych w Statucie szkoły młodzież ponosi kary przewidziane w Statucie szkoły.

 

§ 37

 

1. Organizacja pracowni ćwiczeń praktycznych: 

a) pracownie ćwiczeń praktycznych są integralną częścią szkoły.

b) podstawowym zadaniem pracowni ćwiczeń praktycznych jest działalność szkoleniowa, w oparciu, o którą jest realizowane szkolenie w zakresie nauki zawodu oraz proces wychowawczy.

2. Obowiązki i prawa uczniów odbywających zajęcia praktyczne.

 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie odbywają obowiązkowe szkolenia w zakresie przepisów "bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy” oraz przepisów przeciwpożarowych, a także są zapoznawani z regulaminem Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, wynikającymi z niego prawami i obowiązkami ucznia. Odbycie przeszkolenia musi być potwierdzone pisemnie przez ucznia i jego rodzica.
 2. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest dostarczyć aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia. Bez aktualnej pracowniczej książeczki zdrowia uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych.
 3. Uczeń może być niedopuszczony do zajęć, jeżeli nie posiada przepisowego ubrania ochronnego lub roboczego.
 4. Uczniowie klas gastronomicznych są zobowiązani opłacać zakup surowców do wykonania ćwiczeń. Wpłat należy dokonywać w kasie szkoły do 15 – go dnia każdego miesiąca. Przy czym należność za miesiąc wrzesień i październik powinna być dokonana do 15 września.
 5. Wysokość opłat za zajęcia praktyczne ustala na początku roku szkolnego zespół nauczycieli kierunku gastronomicznego. Wysokość opłat może ulec zmianie trakcie roku szkolnego w przypadku wzrostu cen produktów.
 6. Uczeń klasy gastronomicznej może być niedopuszczony do ćwiczeń, jeżeli nie wpłaca regularnie za zajęcia praktyczne.
 7. Uczeń może być zwolniony z odpłatności za zajęcia praktyczne przez wicedyrektora ds. wychowawczych, jedynie w sytuacji miesięcznego zwolnienia lekarskiego. Nieobecność na zajęciach z przyczyn nieusprawiedliwionych nie upoważnia ucznia i jego rodzica do żądania zwolnienia z odpłatności.
 8. Uczniowie w czasie odbywania zajęć praktycznych podporządkowani są zasadom wewnętrznej dyscypliny pracy i są zobowiązani podporządkować się poleceniom nauczycieli:
 • bez zgody nauczyciela nie wolno opuszczać stanowiska pracy oraz wychodzić poza teren szkoły,
 • na zajęcia uczniowie zobowiązani są zgłaszać się punktualnie,
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy uczniowie zobowiązani są do właściwego wykorzystania odzieży ochronnej, noszenia nakryć głowy i spinania włosów oraz dbania o swój wygląd i czystość osobistą,
 • zabrania się noszenia w czasie zajęć praktycznych biżuterii i zegarków.
  W przypadku posiadania pieniędzy, uczeń może je zabezpieczyć oddając na przechowanie nauczycielowi.
 1. W czasie wykonywania prac zauważone nieprawidłowości w działaniu maszyn
  i urządzeń lub uszkodzenia narzędzi, uczeń powinien natychmiast zgłosić nauczycielowi, wstrzymując dalsze wykonywanie pracy.
 2. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu obowiązuje uczniów zasada kulturalnego zachowania, się w stosunku do przełożonych i kolegów.
 3. Celem umożliwienia wypoczynku młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu ustala się jedną 30 minutową przerwę, która jest wliczona do ogólnego czasu trwania zajęć.
 4. Spożywanie posiłków dozwolone jest jedynie w czasie przerwy, po uprzednim umyciu rąk.
 5. Zabrania się uczniom przynoszenia na zajęcia praktyczne przedmiotów wartościowych. W razie ich zaginięcia szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
 6. Za systematyczne uczęszczanie na zajęcia, wzorowe wyniki w szkoleniu praktycznym i kulturę osobistą uczeń może być nagrodzony zgodnie z §44 Statutu Szkoły.
 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu, uchylanie się od pracy, opuszczanie zajęć, niewłaściwe zachowanie uczeń może być ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły (§44 pkt. 7).

 

 

 

Rozdział IV: Prawa i obowiązki uczniów

 

 

§ 38

 

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 2. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności własnej,
 3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swej pracy,
 4. Swobody wyznawania religii, wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. Pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce.
 6. Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami.
 7. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny.
 8. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 9. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
 10. Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach z technologii informacyjnej oraz z drugiego języka obcego  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego/ innej dokumentacji stanowiących wniosek o takie zwolnienie,
 11. Odpoczynku w czasie przerw pomiędzy lekcjami oraz w okresie ferii międzysemestralnych i świątecznych,
 12. Informowania z wyprzedzeniem przynajmniej jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych prac sprawdzających wiadomości, trwających, co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Praca musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia nauki może odbywać się tylko jeden całogodzinny sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Kolejny sprawdzian nie może się odbyć przed poinformowaniem uczniów o wynikach poprzedniego. Kartkówki trwają do 15 minut i mogą obejmować, co najwyżej materiał bieżący z trzech ostatnich godzin lekcyjnych.
 13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi, po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnianie pomieszczeń, sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 14. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego,
 15. Korzystania z pomocy socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 16. Udziału w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach zgodnie ze swymi możliwościami, umiejętnościami i zainteresowaniami oraz do pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 17. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 18. Zgłaszania zaistniałych konfliktów i sporów do samorządu, wychowawcy, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub rzecznika praw ucznia.

 

 

§ 39

 

 1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach    z technologii informacyjnej ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu w wyjątkowych sytuacjach (lekcje pierwsze i ostatnie). Rodzice ucznia wystąpią wówczas z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, religii i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

 

§ 40

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminach Szkoły.
 2. Postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię i poszanowanie tradycji szkoły.
 3. Pogłębiać swoją wiedzę poprzez systematyczną naukę.
 4. Aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym.
 5. Systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem, a nieobecności usprawiedliwiać w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia powrotu do szkoły (zgodnie z Procedurami). Nieobecności usprawiedliwiać może wyłącznie wychowawca lub wyznaczona przez niego osoba.
 6. Przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających na terenie szkoły.
 7. Troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek.
 8. Dbać o estetykę ubioru, strój gimnastyczny na lekcjach wychowania fizycznego i strój roboczy na zajęciach praktycznych.
 9.   Noszenia skromnego, schludnego stroju; należy przez to rozumieć – ubiór zakrywający ciało, dopuszczalny jest dyskretny makijaż twarzy a także noszenie skromnej biżuterii (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, zajęć praktycznych). Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny.
 10. Zachowywać się zgodnie z normami obyczajowymi.
 11. Okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom.
 12. Pozostawiać wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki) w szatni szkolnej.
 13. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody (sposób naprawienia szkody określa każdorazowo dyrektor szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt).
 14. Bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli.
 15. Przestrzegać wewnętrznych przepisów BHP oraz regulaminów poszczególnych pracowni przedmiotowych.
 16. Umożliwiać kontakty między szkołą i rodzicami (prawnymi opiekunami).
 17. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,

18.  Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 43.

19.   uchylony

20. Kulturalnego zachowanie się w miejscach publicznych.

20.1 Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed
        i po zajęciach lekcyjnych a także w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela

         prowadzącego zajęcia) z zastrzeżeniem §41 pkt.1 ł..

21. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub

      jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.

22. Skargi rozpatruje Dyrektor wraz z powołanym zespołem:

      a) Pedagog szkolny,

      b) Rzecznik Praw Ucznia.

23. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych

      środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 7 dni.

24. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem

       Dyrektora szkoły.

 

§ 41

1.Uczniom nie wolno:
 1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
 2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
 3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,
 4. dezorganizować zajęć poprzez chodzenie po klasie, głośne rozmowy itp.,
 5. wychodzić samowolnie poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
 6. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,
 7. żuć gumy w czasie zajęć lekcyjnych
 8. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

    zainteresowanych,

       i)         używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych,

 1. zapraszać  obcych osób do szkoły,
 2.     używać wulgarnych, obraźliwych przezwisk na terenie obiektów szkolnych i poza szkołą.
 3. przychodzić do szkoły w „ostrym” makijażu twarzy i paznokci, nosić wyzywających ozdób (długich 

    kolczyków, korali, bransolet, pierścionków i sygnetów)

       l)           korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych (aparat powinien być wyłączony i

                 schowany).

       ł)       nagrywać dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu

                 fotograficznego.

                 Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

                  normami etycznymi i społecznymi oraz zamieszczanie w Internecie  lub przesyłanie za pomocą

                telefonów treści naruszających dobra osobiste osób i instytucji.

       m)     używać e-papierosów na terenie szkoły i poza nią.

 

§ 42

 

1. W ostatnim tygodniu nauki (klasy kończące i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.            Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

 

§ 43

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.   W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę dyżurującego członka kadry kierowniczej. Zwolnienia te są traktowane, jako godziny nieobecne usprawiedliwione.
 4. Decyzję o jednodniowym zwolnieniu podejmuje:
 • wychowawca klasy (z wyjątkiem zajęć warsztatowych, z których może zwolnić dyrektor szkoły),
 • przedstawiciel dyrekcji.
 1. Na dłuższy okres czasu ucznia zwolnić może dyrektor szkoły.
 2. Decyzję o zwolnieniu z zajęć całej klasy podejmuje dyrektor szkoły lub właściwy zastępca.
 3. Uczniowie zwolnieni dla potrzeb szkoły muszą być uważani za obecnych, a w dzienniku należy dokonać wpisu  „zwolniony”.
 4. W przypadku uczniów, którzy przygotowują się do konkursów, olimpiad wyższego szczebla niż szkolny, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć edukacyjnych. Uczeń taki powinien mieć to odnotowane w dzienniku. Jego nieobecność nie może wpływać negatywnie na wyniki z zajęć edukacyjnych. Obowiązkiem nauczycieli uczących jest umożliwienie takim uczniom zaliczenia istotnych partii materiału w terminie późniejszym.
 5. W przypadku uczniów - młodocianych pracowników nieobecności na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 6. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów informującego o przyczynie nieobecności.
 7. uchylony
 8. W przypadku uczniów pełnoletnich dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych przez nich samych.
 9. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone na piśmie z podaniem daty nieobecności, godziny oraz przyczyny nieobecności.
 10. Uczeń/rodzic/prawny opiekun ma obowiązek podać opiekunowi klasy przyczynę nieobecności w szkole w terminie do jednego tygodnia.
 11. Opiekun klasy uznaje godziny nieobecne, jako nieusprawiedliwione, jeżeli w przeciągu jednego tygodnia nie uzyska wiarygodnej informacji od ucznia/rodziców/prawnych opiekunów o przyczynie nieobecności ucznia w szkole.
 12. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 13. Wychowawca może w uzasadnionych przypadkach odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia.
 14. Wychowawca klasy zawiadamia rodziców o nieobecności ucznia w szkole zgodnie z „Procedurą

       postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego”.

 1. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 2. uchylony
 3. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia uczniów, co najmniej do końca półrocza.
 4. Godziny nieobecności ucznia przebywającego w szpitalu nie wpływają na frekwencję klasy (w dzienniku należy odnotować ten fakt wpisując „szpital”).
 5. uchylony
 6. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić sąd rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki.

24.a. Uczeń niespełniający obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie odrębnych przepisów. 

       Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego

       miesiąca na co najmniej 50% zajęć w szkole przewidziany w ramowych planach nauczania.

 1. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub komisji opiekuńczo - wychowawczej, po opuszczeniu przez ucznia 50 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu jednego półrocza rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje w drodze decyzji dyrektora,  na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz  po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

 

 

   Rozdział V: Nagrody i kary

 

§ 44

 

1. Ucznia nagradza się za:

 • bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
 • wzorowe zachowanie
 • wzorową frekwencję,
 • znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach, itp.,
 • godne reprezentowanie szkoły,
 • szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz klasy lub szkoły, 
 • wyróżniającą się pracę samorządową.

2. Formy nagród:

 • przyznanie punktów dodatnich zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zachowania,
 • pochwała wychowawcy klasy,
 • pochwała dyrektora szkoły na apelu,
 • dyplom uznania,
 • nagroda książkowa lub rzeczowa,
 • list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły dla ucznia i rodzica.

3. Nagroda może być przyznana na wniosek dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego, opiekuna zajęć pozalekcyjnych, przewodniczącego samorządu klasowego. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców.

4. Nagroda zespołowa może być przyznana dla zespołu lub klasy za osiągnięcia sportowe, artystyczne,

    edukacyjne,  frekwencję i działalność społeczną.

5. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku szkolnym, a także w roku zakończenia szkoły,

    uczniowi może być przyznane stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa

    Lubuskiego lub stypendium Starosty Powiatu Żagańskiego.

6. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 5 określają odrębne przepisy.

7. Uczniowie mogą być ukarani za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły, a w szczególności za:

a)  opuszczanie bądź spóźnianie się na zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (zgodnie z Procedurą nr XIV).

      Za opuszczanie bez usprawiedliwienia godzin lekcyjnych, uczeń otrzymuje:

 • naganę wychowawcy klasy - nieusprawiedliwiona liczba godzin wynosi 15 w semestrze, z powiadomieniem rodziców oraz zakładu pracy (pracownicy młodociani),
 • naganę dyrektora szkoły – nieusprawiedliwiona liczba godzin wynosi 30 w semestrze, z powiadomieniem rodziców oraz zakładu pracy, oraz skierowanie ucznia na komisję opiekuńczo – wychowawczą, gdzie uczeń i jego rodzice podpisują kontrakt.

       b) uchylony

c) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, 

       d) naruszanie ładu i porządku obowiązującego w czasie lekcji bądź w czasie innych zajęć, imprez

           odbywanych na terenie szkoły lub poza nią, wywołującego zagrożenie wypadkowe, zagrożenie mienia

           szkolnego bądź utrudniającego pracę innych członków, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

           szkoły,

       e)  naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

       f) rażąco złe zachowanie się w szkole lub poza szkołą, wskazujące na lekceważenie norm i zasad

           określonych w kanonie wychowawczym szkoły np.(wulgarność, kradzież, brutalność,

           nieodpowiedzialność),

g) spożywanie alkoholu bądź używanie środków odurzających na terenie szkoły,

h)  przebywanie na ternie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

i) posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły,

       j) palenie tytoniu, e-papierosów na terenie szkoły bądź w miejscach publicznych,

       k) umyślne bądź wynikające z nieprzestrzegania przepisów i poleceń przełożonych, niszczenie mienia

           szkolnego, prywatnego lub publicznego: naprawienie wyrządzonej szkody materialnej nie jest karą, a

           obowiązkiem ucznia,

        l) obraza godności osobistej, naruszanie dóbr osobistych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

        ł) uchylony,

        m) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej,

        n) fałszowanie dokumentów szkolnych, plagiat, korzystanie z niedozwolonych źródeł  podczas pracy

       klasowej oraz  celowe wprowadzanie w błąd nauczyciela,      

        o) nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły,

 p) niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły

 r) używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły niezgodnie z §41 pkt. 1 l i ł)

 s)uchylony

 t) molestowanie seksualne,

 u) wyłudzanie pieniędzy,

 w) nakłanianie do negatywnych zachowań innych uczniów

 z) cyberprzemoc.

8. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu szkoły wraz z regulaminami, (przy czym uczeń nie może być dwukrotnie ukarany za to samo przewinienie).  Kary są stopniowane:

a) przyznaniem punktów ujemnych zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zachowania,

b) upomnieniem wychowawcy klasy,

c) naganą wychowawcy klasy,

d) naganą dyrektora szkoły wraz ze skierowaniem ucznia na komisję opiekuńczo – wychowawczą,

e) przeniesieniem do innej szkoły,

f) skreśleniem z listy uczniów.

9.  Wychowawca klasy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o udzielonej mu karze określonej w ust. 8.

10. Jeżeli uczeń otrzyma 2 nagany wychowawcy klasy dotyczące różnych przewinień, to trzecia nagana jest

      naganą dyrektora szkoły. Jeżeli po pierwszej naganie wychowawcy powtórzy się to samo przewinienie to

      uczeń otrzymuje naganę dyrektora.

11. W przypadku otrzymania w półroczu przez ucznia nagany dyrektora, uczeń nie może mieć oceny półrocznej/rocznej wyższej niż nieodpowiednia.

12 Procedury wystawiania ocen z zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania.

13. Fakt udzielania kary uczniowi odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, w dokumentacji ucznia oraz zgłasza do wicedyrektora szkoły. Stosowanie innych kar niż określone w niniejszym Statucie jest niedopuszczalne.

14.  Udzielanie kary powinna poprzedzić rozmowa z uczniem umożliwiająca mu złożenie wyjaśnień.

15.  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

16.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie  lub zastosowaniu wobec niego kary.

17. Uczeń i jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą odwołać się od przyznanej kary do dyrektora szkoły na piśmie w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary.

18. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

19. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły.

20. Wydanie decyzji Dyrektora następuje w terminie do 14 dni od dnia złożenia odwołania.

21.  Informacja o karze wymierzonej uczniowi znajduje się w teczce ucznia przez okres kształcenia

22. Podczas posiedzenia Komisji opiekuńczo – wychowawczej zawierany jest kontrakt pomiędzy uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem). Naruszenie warunków tego kontraktu może skutkować skreśleniem z listy uczniów.

23.  W przypadku zagrożenia ucznia skreśleniem z listy uczniów, za ucznia mogą poręczyć pedagog lub rzecznik praw ucznia.

24.  Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych

       poniżej (ust. 25) . Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

       samorządu uczniowskiego.

25. Przypadki kwalifikujące ucznia do skreślenia z listy uczniów:

         a) nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów,  picia alkoholu, używania i rozprowadzania

            narkotyków na terenie szkoły, zakładu pracy oraz warsztatów szkolnych,

  b) uchylony,

         c) za bójki, kradzieże, znęcanie się fizyczne i psychiczne, wyłudzanie pieniędzy oraz niszczenie sprzętu

             szkolnego,

         d) w przypadku, gdy uczeń jest nie klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych i rada pedagogiczna

             nie wyraziła zgody na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

  e) w przypadku wypowiedzenia umowy o naukę zawodu uczniowi – pracownikowi młodocianemu,

      po uprawomocnieniu się decyzji zakładu pracy

  f) niewłaściwego używania telefonów komórkowych na terenie szkoły (procedury).

26. Uczeń może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów odwołać się za

      pośrednictwem dyrektora do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

27. W okresie odwoławczym uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

28. Uczeń może być skreślony z listy uczniów ze skutkiem natychmiastowym, kiedy jego wpływ na innych uczniów

      jest demoralizujący bądź zagraża bezpieczeństwu innym osobom. Wówczas w okresie odwoławczym

      nie może brać udziału w zajęciach.

29. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów sporządza na piśmie wychowawca klasy, bądź inny nauczyciel

      zatrudniony w szkole, wraz z odpowiednim uzasadnieniem, opinią samorządu klasowego i przedkłada

      dyrektorowi szkoły na trzy dni przed zebraniem rady pedagogicznej.

30. Odpis decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów załącza wychowawca klasy do arkusza ocen odnotowując,

      że „decyzją nr ...... z dnia .........., uczeń został skreślony z listy uczniów”.

31.  Dyrektor szkoły powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 

Rozdział VI: Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 45

 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej liceum, technikum jak i szkoły zasadniczej jest ukończenie

     gimnazjum.

1 a. Rekrutacja przeprowadzana jest w systemie elektronicznego naboru przy pomocy aplikacji Optivum Vulcan.

2. uchylony

3. Dyrekcja szkoły przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych zgodnie z zarządzeniem Kuratora

    Oświaty w Gorzowie Wlkp.

4. uchylony

5. Termin składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych oraz termin rekrutacji ustala Lubuski Kurator Oświaty.

6. Dyrektor szkoły prowadzącej rekrutację zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników przyjęć.

7. Przyjęcie do klas pierwszych wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się absolwenci

    gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych  o

 zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów.

9. uchylony

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. dwie aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie),
 4. kartę zdrowia
 5. kserokopia skróconego aktu urodzenia.

A ponadto mogą dołączyć również:

 1. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. uchylony
 3. uchylony.

11. Kandydaci do szkół zawodowych dodatkowo załączają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

12. Kandydaci młodociani pracownicy do klas wielozawodowych załączają zaświadczenie o przyjęciu do zakładu pracy w celu kształcenia praktycznego.

13. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:

a) przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum,

       b) punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej

           przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

       c) innych, dodatkowych kryteriów ustalonych przez organ prowadzący szkołę.

14. Szczegółowe zasady przeliczania uzyskanych przez absolwentów gimnazjum wyników na punkty określa zarządzenie Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.

15. Absolwenci gimnazjów ubiegający się o status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkół zasadniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.

16. uchylony

17. Na podstawie wyników elektronicznego naboru sporządza się listy kandydatów:

 1. przyjętych do szkoły,
 2. uchylony,

które są umieszczone na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

 

§ 46

 

 1. Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej może być zgłoszone
  do dyrektora szkoły w terminie do 7dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w terminie 14 dni od zgłoszenia odwołania. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

 

§ 47

 

 

 1.   uchylony

2.    uchylony

3.    uchylony

 

§ 48

 

Kryteria oraz warunki przyjęcia do Szkoły podaje kandydatom dyrektor szkoły, nie później niż 3 miesiące przed terminem rekrutacji.

 

§ 49- otrzymuje brzmienie

 

1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły.

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa  ukończenia klasy programowo niższej.

3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.

 

 

 

Rozdział VII: Szkoła zaoczna- skreślony

 

Rozdział VIII: skreślony

Rozdział IX: Postanowienia końcowe

§ 54

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: „Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, tel. (068) 376 24 11, tel./fax 376 30 28, 67-300 SZPROTAWA, ul. Koszarowa 10, NIP 924-16-04-796, REGON 000182544”. Jest to pieczęć wspólna dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu. Pieczęć ta używana jest do wszystkich pism wychodzących ze szkoły.
 2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej okrągłej, zawierającej godło państwowe oraz treść: „Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie”.
 3. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. (Dz. U. nr 167, poz. 1375 z 2002 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.02.2002 r. (Dz. U. nr 23, poz. 225 z 2002 r.)

4.   skreślony

5.   skreślony

§ 55

 

Załącznikami stałymi do statutu szkoły są regulaminy, których wykaz znajduje się na ostatniej stronie statutu.

 

§ 56

 

Statut szkoły może ulec zmianie w całości lub w części w związku ze zmianami w prawie oświatowym. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna dyrektor szkoły.

 

§ 57

 

 1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej:

a) organy szkoły,

b) nauczycieli i innych pracowników,

c) uczniów,

d) rodziców.

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za stworzenie warunków, które umożliwiają zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowo przyjętych uczniów klas pierwszych.

 

 

 

Statut zgodny z Uchwałą Rady Pedagogicznej nr……….….    z dnia  31.08.2015 r.

 

 

Szprotawa, dnia         31.08.2015 r.                                                                               Podpis Dyrektora

 

                                                                                                                             Andrzej Skawiński

 

 

 

 

Spis załączników:

 

1. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie – nr 1

2. Regulamin biblioteki szkolnej – nr 2

3. Regulamin pracowni ćwiczeń praktycznych kierunku gastronomicznego i mechanicznego – nr 3

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania - nr 4

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania – nr 5

6. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica

     w Szprotawie - nr 6

7. Regulamin wycieczek szkolnych – nr 7

8. Regulamin samorządu szkolnego – nr 8

9. Regulamin pracowni informatycznych – nr 9

10. Schemat organizacyjny szkoły – nr 10

11. Regulamin kar za ucieczki zbiorowe klas i ucieczki indywidualne – nr 11

12. Ceremoniał szkolny – nr 12

13. Wzory pieczęci szkoły – nr 13

14. Zasady oceniania uczniów z praktyk zawodowych – nr 14

15. Regulamin szkolnej komisji d/s przyznawania pomocy materialnej – nr 15

16. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – nr 16