Statut Szkoły

Ocenianie

ZAŁĄCZNIK NR  4

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.843)

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1981 r. z późn. zm. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)

 

 

I

 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

 

Postanowienia ogólne:

1a.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia  edukacyjne ucznia.  

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 1.  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i poczynionych postępach;

aa)  przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 1. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
 2. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów);
 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.
 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

        i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Oceniania wewnątrzszkolnego dokonuje się według następującej skali:

 

Lp.

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

1.

Stopień celujący

6

cel

2.

Stopień bardzo dobry

5

bdb

3.

Stopień dobry

4

db

4.

Stopień dostateczny

3

dst

5.

Stopień dopuszczający

2

dop

6.

Stopień niedostateczny

1

ndst

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ucznia oraz rodziców/ opiekunów  o:

a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

       b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

       c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej

          z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5a.  Sposób informowania uczniów i rodziców może przybrać jedną z form:

-  przez podanie wymagań do zeszytów przedmiotowych,

-  wywieszenie w gablocie na korytarzu,

-  przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej,

-  zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

5b.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie:

      -  aktualnej pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

      -  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;

      - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

      - informacji o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznawania

         indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

         ucznia dokonanej przez nauczycieli i specjalistów-

         dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w

         uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym

        z programu nauczania.

5c. Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia z opinią lub orzeczeniem

      poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, jest ustalany na spotkaniu nauczycieli

      uczących z pedagogiem szkolnym.

5d. Zakres i stopień dostosowania wymagań edukacyjnych warunkowany jest wskazaniami zawartymi w

       orzeczeniu lub opinii właściwej poradni i ma na celu stworzenie szansy uzyskania wiedzy oraz umiejętności 

       niezbędnych w dalszym procesie kształcenia i wymaganych na egzaminie maturalnym oraz

       potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

5e. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany

      przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w szczególności

      systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na

      rzecz kultury fizycznej..

5f.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania

 fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.

Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza dołączonej do Wniosku Podania rodzica/opiekuna/ ucznia (zgodnie z procedurą zwalniania z w/w zajęć).

5g. W przypadku ucznia, który posiada opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez

       niego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego nauczyciel ma obowiązek

       dostosować wymagania edukacyjne z tego przedmiotu do indywidualnych potrzeb rozwojowych i

       edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5h. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny rocznej/półrocznej, wówczas w dokumentacji

       przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/a”.

5i.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni

       psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki

       drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie

       szkoły. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/a”.

5j.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) /pełnoletniego ucznia zwalnia ucznia z lekcji

       religii/etyki Oświadczenie o rezygnacji nie może być złożone później niż na miesiąc przed klasyfikacją

       półroczną/roczną. 

 1. Przeniesione po zmianach do rozdziału II pkt.1b
 2. Przeniesione po zmianach do rozdziału II pkt.1c
 3. Przeniesione po zmianach do rozdziału II pkt.1d
 4. Ocenianie bieżące oparte jest o system punktowy.
 5. Każdy uczeń ma prawo być oceniany z każdego przedmiotu, co najmniej 3 razy w semestrze (okresie).
 6. Nauczyciel ustala liczbę form sprawdzania wiedzy na początku roku szkolnego, o czym informuje uczniów oraz przybliżoną ilość punktów możliwą do zdobycia w semestrze ze względu na różną liczbę odpowiedzi i kartkówek. Większe formy sprawdzania wiedzy powinny być ustalone.
 7. Ilość i rodzaj form sprawdzania wiedzy powinna być dostosowana do rodzaju przedmiotu oraz ilości godzin przeznaczonych na przedmiot w tygodniu.
 8. Nauczyciel na początku semestru podaje uczniom do zeszytów oraz zapisuje w dzienniku ustalone na dany semestr formy sprawdzania wiedzy oraz ich punktacje;
 9. Zdobyte przez ucznia punkty przelicza się na stopnie wg następującego przelicznika:

 

L.p.

Stopień

Procentowy udział punktów

1

Celujący

90 -100%

2

Bardzo dobry

80 – 89,99 %

3

Dobry

65 – 79,99 %

4

Dostateczny

45 – 64,99 %

5

Dopuszczający

30 – 44,99 %

6

Niedostateczny

0   – 29,99%

 

15. Ustala się następujące formy i punktację za poszczególne formy sprawdzania wiedzy:

- praca klasowa (test, sprawdzian)                                - min 15 – max 35 pkt.

- kartkówka                                                                       - min 5 –   max 15 pkt.

- odpowiedź                                                                       - min 5 –   max 15 pkt.

- aktywność                                                                       - min 0 –   max 15 pkt.

- referat                                                                              - min 10-   max 20 pkt.

- ćwiczenia                                                                         - min 5  -   max 20 pkt.

- projekt                                                                              - min 10 -  max 30 pkt..

- zadanie domowe                                                            - min 5 –   max 15 pkt.

Inne formy ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

16. Uczniowie biorący udział w:

 • konkursach
 • olimpiadach
 • wymianie między szkołami

mogą dodatkowo otrzymać 1 – 20 pkt. wg uznania nauczyciela.

17. Jedną z form oceniania mogą być oceny za napisanie matury próbnej oraz próbnego egzaminu z przygotowania zawodowego, które będą przeliczane na punkty, tak jak ocena za sprawdzian, test. Punkty należy przeliczać na ułamki o podstawie od 10 do 25 pkt. Obecność na maturze próbnej i próbnym egzaminie z przygotowania zawodowego jest obowiązkowa dla tych uczniów, którzy zadeklarowali chęć zdawania tych egzaminów.

18. W tygodniu mogą być 3 prace klasowe, które powinny być wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Brak takiego wpisu uniemożliwia jej przeprowadzenie.

19. W ciągu dnia może odbyć się tylko 1 zapowiedziana praca klasowa.

20. Sprawdzian pisemny nie może trwać dłużej niż 2 godziny a praktyczny minimum 4 godziny.

21. Oddanie poprawionych form pisemnych sprawdzania wiedzy uczniów powinno odbyć się w przeciągu 2

       tygodni od napisania takiej pracy.

22. Jeżeli prace nie zostaną oddane w terminie uważa się je za nie byłe.

23. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela termin, oddania prac przedłuża się o czas tej

       nieobecności.

24. Uczeń, który był nieobecny na pracy pisemnej z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do niej przystąpić

       w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.

25. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej z przyczyn nieusprawiedliwionych otrzymuje 0 pkt.

26. skreślony

27. Jeżeli uczeń jest niezadowolony z osiągniętego przez siebie wyniku na pracy klasowej, to przysługuje mu

       możliwość ponownego przystąpienia do sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym

       jednak niż miesiąc od oddania sprawdzianu.

28. Uczniowi przysługuje tylko jedna możliwość poprawiania danej formy sprawdzianu.

29. Nauczyciel nie może nie wpisać do dziennika punktów za jakąkolwiek formę sprawdzania wiedzy, jeżeli ta

      się odbyła.

30. Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu poprawkowego wyższą ilość punktów niż ze sprawdzianu we

       właściwym terminie, do dziennika wpisuje się osiągniętą liczbę punktów, natomiast w komentarzu do oceny

       podaje się poprzednią ilość punktów oraz datę poprawy. Wyklucza się możliwość odejmowania punktów w

      wyniku uzyskania mniejszej ilości punktów na poprawie sprawdzianu.

31. Z powyższych zasad wyłączone są takie formy oceniania bieżącego jak odpowiedź z trzech ostatnich lekcji,

      kartkówka, aktywność podczas zajęć i inne.

32. W przypadku nieprzygotowana ucznia do zajęć lub braku zadania domowego uczeń otrzymuje 0 pkt.

33. Aby uzyskać ocenę pozytywną na koniec semestru należy zgromadzić 30% wszystkich możliwych punktów

      do zdobycia, np.

 

          (4+12+0+15+31)/(5+20+10+30+65)= 62/130 =   0,48 × 100  =  48%                dostateczny

      

34. W przypadku zajęć praktycznych nie wszystkie powyższe zasady mają zastosowanie, np.

 • uczeń nie ma możliwości poprawy sprawdzianu praktycznego, ponieważ związane to jest z wydatkowaniem środków finansowych, które dokładnie są zaplanowane na poszczególne formy sprawdzania umiejętności.
 • uczeń może jedynie, po uzgodnieniu z nauczycielem przystąpić do takiej poprawy, jeżeli pokryje sam dodatkowe koszty

  35. uchylony

  36. uchylony

37.   uchylony

37a. uchylony

38.   uchylony

39.   uchylony

40. Uczniowie będący finalistami lub laureatami konkursów zawodowych na szczeblu wojewódzkim bądź rejonowym mogą mieć podwyższoną ocenę śródroczną/roczną lub końcową z przedmiotu wiodącego na tym konkursie.

40a. Uczniowie będący finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim bądź ponadwojewódzkim  laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

 

Ia

 

Uchylony

 

II

 

ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

 1. skreślony.

1a.  W trakcie nauki uczeń otrzymuje oceny:

 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:

- śródroczne i roczne,

- końcowe.

1b. Ocenianie powinno być systematyczne i zróżnicowane. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

1c. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę cząstkową dla ucznia  zwracając uwagę na dobre

      strony, które pomogą w uczeniu się  i wskazując co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej pracować,

     (uzasadnienie podczas zajęć, w obecności innych uczniów). Ponadto rodzic/prawny opiekun może uzyskać

      uzasadnienie ocen podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji z nauczycielami.

1d. Rodzic/opiekun/uczeń może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o pisemne uzasadnienie oceny. W takim

       przypadku nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania takiego uzasadnienia w ciągu 3 dni. Wniosek,

       potwierdzoną kopię uzasadnienia wychowawca klasy przechowuje w swojej dokumentacji do końca roku

       szkolnego.

 1e. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego. Uczeń i

      jego rodzice otrzymują prace kontrolne do wglądu,  na zasadach określonych  przez nauczycieli na początku

      roku szkolnego.

 1. uchylony
 2. Przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5b.
 3. Przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5c.
 4. Uchylony.
 5. Przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5d.
 6. Uchylony.
 7. Po zmianach przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5e.
 8. Po zmianach przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5f.
 9. Przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5h.
 10. Przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5i.

11. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

     a) w przypadku praktycznej nauki zawodu u pracodawcy –nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,

         który w zakresie swoich obowiązków ma kontrolę tych zajęć, na podstawie zaświadczenia wystawionego

         przez pracodawcę i dostarczonego przez ucznia, 

b) w przypadku zajęć praktycznych organizowanych w warsztatach szkolnych/pracowniach ćwiczeń –

  nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

     c) skreślony

 

III

 

ZASADY KLASYFIKACJI

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne, roczne i  końcowe polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w rozdziale I,  pkt. 4.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w grudniu. Klasyfikację roczną przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w czerwcu. Dokładną datę klasyfikacji określa każdorazowo dyrektor szkoły.

3a. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

 1. ustalone w klasie programowo najwyższej;
 2. które zakończyły się w w klasach programowo niższych oraz
 3. roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. uchylony
 2. Przeniesiony do rozdziału I, pkt. 5a
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Uczeń, który uzyskał za pierwsze półrocze ocenę niedostateczną może zaliczyć te treści programowe w trybie i formie wyznaczonej przez nauczyciela nie później niż do 31 marca danego roku szkolnego. Poprawienie oceny powinno być odnotowane w dzienniku (patrz pkt.7).
 4. Otrzymuje brzmienie:

Ocena roczna jest wystawiana na podstawie średniej ocen z I i II półrocza.

Ulega zmianie sposób zapisu poprawionej oceny niedostatecznej za I półrocze. W dzienniku elektronicznym należy wpisać ocenę/oceny z poprawionej/poprawionych form sprawdzania wiedzy w I półroczu, opatrując je komentarzem (np. data, przyczyna poprawy), a następnie należy opatrzyć  ocenę półroczną komentarzem.

 1. Na co najmniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani zaproponować w dzienniku elektronicznym wszystkie oceny klasyfikacyjne.

9.    Zaproponowanie  oceny niedostatecznej lub innej nie jest równoznaczne z jej wystawieniem. Uczeń, który w okresie od zaproponowania oceny do wystawienia oceny klasyfikacyjnej powiększy zasób wiedzy i umiejętności w stopniu pozwalającym mu zdobycie ilości punktów wystarczających na ocenę pozytywną, może otrzymać inną ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej.

10.   Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów

        o proponowanych ocenach rocznych klasyfikacyjnych na zebraniu z rodzicami.

11.   Fakt poinformowania przez wychowawcę klasy, obecnych na zebraniu rodziców/prawnych opiekunów, o

       grożących ocenach niedostatecznych rocznych, powinien być potwierdzony  podpisem rodzica/prawnego opiekuna

        na osobno przygotowanej kartce, która będzie się znajdować w dokumentacji wychowawcy..

12.   Wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/prawnych opiekunów nieobecnych na zebraniu,

        o grożących ocenach niedostatecznych, pisemnie w ciągu 7 dni. Fakt ten należy odnotować w dzienniku

        elektronicznym w miejscu przeznaczonym na „uwagi do rodziców”.

13.  uchylony

14. uchylony

15. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowa może być zmieniona w wyniku egzaminu

       poprawkowego, jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych.

15a. Uczeń ubiegający się o możliwość zdawania egzaminu poprawkowego jest zobowiązany złożyć podanie do

        dyrektora szkoły nie później niż na dzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki  zajęć

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań

praktycznych. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi.

17. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

      wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

18. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, a w jej skład wchodzą:

a)    dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący;

        b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

        c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

19. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie

      może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż

      do końca września.

20. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, może na własną

      prośbę lub w innych szczególnych przypadkach być zwolniony z funkcji egzaminatora. W takim przypadku

      dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

      edukacyjne.

21. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

aa) nazwę zajęć edukacyjnych,

 1. termin egzaminu,

bb) imię i nazwisko ucznia,

 1. pytania egzaminacyjne,
 2. ocenę ustaloną przez komisję.

       Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

22. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej

      i powtarza klasę.

22 a. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu

         edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z

         jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, realizowane w klasie

        programowo wyższej.

23. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych,  zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć, na

      których wykonuje się ćwiczenia ma formę zadań praktycznych.

24. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw

      do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej

       50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w w okresie,  za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

25. Uczeń nieklasyfikowany jest zobowiązany złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny przed najbliższą radą pedagogiczną. Termin egzaminu ustala dyrektor w porozumieniu z uczniem i rodzicami/opiekunami.  Egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się przed zakończeniem zajęć dydaktycznych – czerwiec.

26. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Jeżeli większość nieobecności jest nieusprawiedliwiona, zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić poprzez głosowanie rada pedagogiczna.

27. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład, której wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

27a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki,

         zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę

         zadań praktycznych.

27b. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych,  zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć, na

      których wykonuje się ćwiczenia ma formę zadań praktycznych.

 27c.Egzamin klasyfikacyjny jest udokumentowany protokołem, wraz dołączonymi pracami pisemnymi ucznia

        oraz krótką informacją o ustnych  odpowiedziach ucznia/wykonaniu zadania praktycznego. Protokół po

        zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

28. Dyrektor szkoły/wychowawca klasy uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę

      zajęć  edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w  ciągu jednego dnia.

29. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni

      opiekunowie) ucznia.

30. uchylony

31. uchylony

32. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast

      oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany/a”.

33. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena

       klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 35.

33a. Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców/opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego

        lub klasyfikacyjnego może być udostępniona do wglądu. Dokumentację udostępnia się do wglądu w

        obecności  dyrektora szkoły.

34. uchylony

35. Uczeń, który został przyjęty do szkoły w wyniku przeniesienia z innej placówki w trakcie trwania roku

      szkolnego, zobowiązany jest zdać egzaminy klasyfikacyjne z różnic programowych, w trybie określonym

      w punkcie 24 -25.

36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia

      rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor

      szkoły/wychowawca w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

36 a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym

      terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

37. Uczeń, który nie zda egzaminów klasyfikacyjnych z różnic programowych (kilku lub jednego)

      w wyznaczonym terminie, nie jest promowany lub nie kończy szkoły.

38. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,

      że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

      prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w formie pisemnej  od dnia

     ustalenia tej oceny, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć

     dydaktyczno-wychowawczych.

39. W przypadku zastrzeżeń do oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin zgłaszania

      zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku

      ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

40. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie

      z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która

      przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej w ciągu 5 dni od

      zgłoszenia zastrzeżeń,  oraz  ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

41. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 37, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami.

42. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (z uwzględnieniem pkt. 20),
 3. Nauczyciel prowadzacy takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

43. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa

      od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej

      rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku

      egzaminu poprawkowego.

44. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

      aa)     nazwa zajęć objętych sprawdzianem,

 1.  termin sprawdzianu,

bb) imię i nazwisko ucznia,

 1. pytania sprawdzające,
 2. ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania praktycznego.

45. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy drugiej, może powtarzać klasę pierwszą, o ile, po zakończeniu

      rekrutacji, są w niej wolne miejsca.

46. Podania uczniów o powtarzanie klasy pierwszej rozpatrywane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

47. Jeżeli w klasie pierwszej, którą chce powtarzać uczeń, nie ma wolnych miejsc, proponuje mu się klasy,

      których stan ilościowy pozwala na przyjęcie dodatkowych uczniów.

48. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co

      najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo

      wyższej z wyróżnieniem.

48a. W przypadku ucznia uczęszczającego na zajęcia z religii/etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną

      jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli nie jest ona liczbą całkowitą

      wynik należy zaokrąglić w górę.

49. uchylony

50. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć

      edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od

      oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem regulaminu „Zasady oceniania zachowania” rozdział I pkt. 7 i 8. 

51. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich

      obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

52. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny (półrocznej) rocznej z zajęć edukacyjnych:

      - uczeń, który pragnie uzyskać ocenę roczną lub półroczną wyższą niż przewidywana ma prawo podwyższać

      oceny z wszystkich sprawdzianów zrealizowanych w danym półroczu, po wcześniejszym uzgodnieniu z

      nauczycielem uczącym.

53. W przypadku uczniów, u których stwierdzono, że poziom ich osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi im kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza warunki do uzupełnienia braków poprzez dodatkowe konsultacje organizowane w ciągu tygodnia po zajęciach lekcyjnych.

 

 

 

 

 

IV

uchylony

 

 

OCENIANIE W SZKOLE POLICEALNEJ

 

1. W szkołach policealnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wg skali opisanej w rozdziale I pkt.4 

     ustala się po każdym semestrze.

2. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.

3. Uczeń szkoły policealnej jest promowany na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć 

    edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe

    od oceny niedostatecznej.

3. Uczeń szkoły policealnej może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji zimowej nie później jak do

    końca lutego, a w sesji letniej w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy

    i powtarza semestr.

5. Dla uczniów szkół policealnych stosuje się pozostałe przepisy wymienione w rozdziałach I - III.

 

V

uchylony

 

OCENIANIE W SZKOLE ZAOCZNEJ

 

1. W szkołach dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wg skali opisanej w rozdziale I pkt.4

     ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią

     podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

3. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych

    obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, 

    który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny

    uznane z pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywna z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w

     terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.

6. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych może być również dopuszczony słuchacz, który nie

    uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac

    kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

   semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez

   dyrektora szkoły.

8. Termin dodatkowy egzaminu wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca

    lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 15 września.

9. W szkole dla dorosłych egzamin z języka polskiego, obcego i matematyki składa się z części pisemnej i

     ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych zdaje się egzaminy w formie ustnej.

10. W szkole dla dorosłych egzamin z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

11. W szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin

     semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych

     – z dwóch przedmiotów zawodowych.

12. W szkole policealnej kształcącej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy

      semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym

      się kształci.

13. Słuchacz szkoły zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, o który mowa

      w pkt. 9,  jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu

      semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.

14. Zwolnienie, o którym mowa jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i otrzymaniem oceny

      klasyfikacyjnej zgodnej z oceną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

15. Harmonogram egzaminów semestralnych jest wywieszany, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym

      terminem tych egzaminów.

16. Do egzaminu semestralnego może być dopuszczony słuchacz, który oddał w terminie prace kontrolne.

17. Słuchacz może przystąpić w terminie wcześniejszym do egzaminu semestralnego, jeżeli uzasadni powód. 

      Decyzję o takim egzaminie podejmuje dyrektor szkoły.

18. Do egzaminu może być dopuszczony słuchacz po okazaniu indeksu.

19. Ocena z egzaminu semestralnego powinna być wpisana przez nauczyciela do dziennika, protokołu

     egzaminacyjnego i indeksu słuchacza.

20. Każdy słuchacz po zakończeniu sesji egzaminacyjnej ma obowiązek złożenia indeksu w sekretariacie celem

      zakończenia wpisu i wpisania słuchacza na kolejny semestr.

21. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania jednej lub dwu

      ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

22. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze przez nauczyciela prowadzącego dane

      zajęcia edukacyjne w semestrze jesiennym do końca lutego i w wiosennym do dnia 31 sierpnia.

23. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej.

      Z pozostałych zajęć edukacyjnych w formie ustnej.

24. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty od daty przerwania

      nauki zalicza się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednią ocenę semestralną wyższą

      od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

25. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 22, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się

     „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.

26.Dyrektor szkoły dla dorosłych:

     1) słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

          a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub     

              świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub dyplom 

              mistrza – w zawodzie, w którym się kształci,

          b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się

              kształci okresu, co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;

      2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

           a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub 

               świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub dyplom 

                mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

           b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się

               kształci okresu, co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu 

               wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,

               c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się 

                   kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;

               d) zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy

                    przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie

                    średnie, z którego wynika, że realizował on te zajęcia.

27. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany

      uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu.

      Pozostała część jest traktowana, jako różnica programowa. Termin i sposób zaliczenia takiej różnicy ustala

      dyrektor szkoły w porozumieniu ze słuchaczem.

28. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w

       dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, „zwolniony w całości z praktycznej nauki

       zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

29. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy

       przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

       zwolniony, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

30. Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się

      semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo

      najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

      w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny

      niedostatecznej.